Sprawozdanie za 2018 rok

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Bukowiec za 2018 rok

Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz.450 ze zm.) Wójt Gminy Bukowiec w terminie do 30 kwietnia każdego roku zobowiązany jest przełożyć Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 został przyjęty przez Radę Gminy dnia 27 października 2017r. uchwałą nr XXXVI/229/17. Wcześniej mieliśmy obowiązek poddać projekt tego Programu konsultacjom z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy. Stowarzyszenia nie wniosły uwag do projektu. Wypracowany program współpracy został przedstawiony Radzie Gminy Bukowiec, która zatwierdziła jego ostateczną wersję.

W programie współpracy wyznaczono następujące zadania:
a) wspierania kultury fizycznej i sportu,
b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
c) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
d) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
e) turystyki i krajoznawstwa,
f) porządku i bezpieczeństwa publicznego,
g) ratownictwa i ochrony ludzi,
h) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

W 2018 roku kwota dotacji na realizację zadań przez organizacje pozarządowe Gminy Bukowiec wyniosła 7.000,00 zł.
W trakcie roku został ogłoszony konkurs dotyczący kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w odpowiedzi na który wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie Kultury Muzycznej KANTYCZKA z siedzibą w Korytowie. Oferta spełniła wymagania postawione w ogłoszonym konkursie, w związku z czym zawarliśmy umowę o wartości dotacji 7.000,00 zł.

Gmina Bukowiec w 2018 roku wspierała sektor pozarządowy także w formach pozafinansowych. Istotna częścią współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest wsparcie organizacyjne przy wprowadzonych przedsięwzięciach np. poprzez udostępnianie gminnych obiektów i sprzętu.

Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i środowiskami lokalnymi jest jednym z elementów efektywnego kierowania Gminą. Podstawowymi efektami takiej współpracy powinno być umacnianie w społecznej świadomości odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie, budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywację społeczności lokalnych oraz wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych działań dzięki dobremu rozpoznaniu wstępnych potrzeb. Aktywna działalność organizacji pozarządowych jest czynnikiem scalającym i aktywizującym społeczność lokalną.

Program Współpracy Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok zakładał skuteczną realizację zadań publicznych przy zaangażowaniu sił, wiedz doświadczenia i potencjału tkwiącego w społeczności lokalnej, celem dalszego rozwoju Gminy Bukowiec.

Bukowiec, 04.02.2019r.

WÓJT GMINY

/-/ Adam Licznerski

Informacje

Rejestr zmian