Sprawozdanie za 2013 rok

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Bukowiec za 2013 rok.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian