Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej za 2019 rok

Komisja Rewizyjna w roku sprawozdawczym odbyła 12 posiedzeń. W pierwszym kwartale 2019 roku Komisja opracowała plan pracy Komisji na 2019 rok, sporządziła sprawozdanie z wykonania planu pracy Komisji za 2018 rok, dokonała kontroli jednostki budżetowej gminy: Szkoła Podstawowa im. 16. Pułku ułanów Wielkopolskich w Bukowcu, kontroli Zespołu Obsługi Oświaty w zakresie dochodów, wydatków oraz dowozu uczniów w roku 2018/2019. Komisja żadnych uwag do w/w zagadnień nie wniosła. Ponadto w kwietniu zapoznano się z organizacją przetargów na roboty i zamówienia publiczne w 2018 roku oraz dokonano kontroli celowości wykorzystanych dotacji z budżetu gminy w 2018 roku – do kontrolowanych spraw uwag nie wniesiono.
Drugi kwartał to analiza rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy i kształtowania Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 rok, rozpatrywanie sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu za 2018 rok. Po wnikliwej analizie Komisja przygotowała uchwałę Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2018 rok.
Dokonała też kontroli Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2018 rok oraz zapoznała się z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami – bez uwag.
W trzecim kwartale w zajmowano się takimi zagadnieniami jak:
– kontrola Urzędu Gminy – dochody i wydatki za I półrocze 2019 rok – bez uwag;
– kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok – bez uwag;
– kontrola wykorzystania środków przeznaczonych na profilaktykę, rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii – uwag nie wniesiono.
Ponadto dokonano kontroli jednostek pomocniczych gminy: sołectwa Przysiersk, Poledno, Gawroniec, Branica, Bramka, kontroli Zespołu Obsługi Oświaty – wydatki i dochody w I półroczu 2019 roku – bez uwag.
Oceniono realizację zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019 roku oraz skontrolowano jednostkę budżetową gminy – Szkoła Podstawowa im. Dr Fl. Ceynowy w Przysiersku. Do badanych zagadnień nie wniesiono uwag.
Czwarty kwartał to kontrola jednostki budżetowej – Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu i filia w Przysiersku – bez uwag. Zapoznano się także z działalnością jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowcu i w Przysiersku. Zaopiniowano stawki podatkowe na 2020 rok a także przeanalizowano projekt budżetu gminy na 2020 rok.
Komisja swój plan zrealizowała w stu procentach.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

/-/ Elżbieta Karpus

Informacje

Rejestr zmian