Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Budżetu i Spraw Organizacyjnych za rok 2019

Komisja Budżetu i Spraw Organizacyjnych w minionym roku spotykała się 25 razy. Dodatkowo zorganizowała 2 spotkania z udziałem całej Rady Gminy Bukowiec.
Na spotkaniach naszej Komisji omawiano projekty uchwał, które miały być ujęte w porządku obrad kolejnych sesji, oraz poruszano też inne tematy dotyczące całej Gminy.
Omawiano sprawy dotyczące stanu gminnych dróg, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, bezpieczeństwa publicznego, zagospodarowania przestrzennego.
Komisja nasza z 10 dniowym wyprzedzeniem spotykała się przed każdą sesją omawiając wraz z panem Wójtem porządek obrad kolejnych sesji naszej rady, a następnie w tym samym składzie spotykaliśmy się ponownie przed samą sesją celem podsumowania wyników prac komisji stałych.
Ustalano terminy sesji, jak również terminy obrad komisji stałych. Komisja nasza inicjowała organizacje obchodów Dni Bukowca, Dożynek Gminnych oraz pomagała w organizacji obchodów rocznicowych związanych z kolejną rocznicą bitwy pod Bukowcem w 1939 r.
Na bieżąco analizowano zmiany w budżecie gminy, oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansów gminy omawiane z udziałem pani skarbnik, która zawsze brała czynny udział we wszystkich spotkaniach komisji i przedstawiała wszystkie opracowane przez siebie projekty uchwał. We wszystkich spotkaniach naszej Komisji czynny udział brał również sekretarz Gminy p. Wojciech Kulikowski.
Analizie poddawano sprawozdanie pana Wójta z realizacji budżetu Gminy za miniony rok, w wyniku czego na VII sesji odbytej w dniu 30.05.2019 r. udzielono Panu Wójtowi kolejnego absolutorium, dając tym samym wyraz bardzo dobrej realizacji budżetu i efektywnego zarządzania finansami Gminy. Na tej samej sesji po rozpatrzeniu Raportu o stanie gminy, udzielono Panu Wójtowi ,,wotum zaufania”. Raport ten obejmował informację o realizacji programów m.in: Strategii rozwoju gminy Bukowiec, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Bukowiec.
W fazie przygotowawczej do uchwalenia budżetu na kolejny rok, razem z Panem Wójtem omawialiśmy wysokości stawek podatkowych, które po raz kolejny zostały tylko nieznacznie skorygowane. Omawialiśmy również wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w ramach budżetu Gminy.
We wszystkich spotkaniach naszej komisji, jak również w spotkaniach całej Rady czynny udział brał zawsze pan Wójt, udzielając wyjaśnień i przekonując nas do swoich pomysłów zmierzających do dalszego rozwoju gminy Bukowiec.
Jako przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Organizacyjnych i przewodniczący Rady Gminy Bukowiec jak zwykle przy tej okazji składam panu Wójtowi wyrazy uznania i podziękowania za bardzo dobre i efektywne zarządzanie Gminą Bukowiec

Przewodniczący Komisji Budżetu
i Spraw Organizacyjnych

/-/ Czesław Wszołek

Informacje

Rejestr zmian