Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Budownictwa za 2019 rok

Komisja Budownictwa w roku sprawozdawczym odbyła 12 posiedzeń.
W miesiącu styczniu Komisja Budownictwa opracowała plan pracy na 2019 rok. Omówiono projekty uchwał mających pojawić się na najbliższej sesji.
Na posiedzeniu Komisji Budownictwa w miesiącu lutym omawiany był stan bezpieczeństwa w Gminie Bukowiec za 2018 rok ,oraz ochrona p.poż. i BHP w placówkach oświatowych. W posiedzeniu udział wzięli: Pan Adam Licznerski Wójt Gminy, Pan Czesław Wszołek Przewodniczący Rady Gminy, Pan Marek Rydzewski Kierownik Posterunku Policji w Bukowcu, Pan Grzegorz Gwizdała Kierownik Obsługi Oświaty.
W miesiącu marcu Komisja Budownictwa omówiła projekty uchwał mających pojawić się na najbliższej sesji.
W maju Komisja Budownictwa, Wójt Gminy Adam Licznerski, Pan Czesław Wszołek Przewodniczący Rady Gminy, udali się na objazd dróg na terenie gminy w celu oceny sytuacji na tych drogach. Na drugim posiedzeniu w miesiącu maju omawiano projekty uchwał, mających pojawić się na sesji.
W miesiącu czerwcu Pani Emilia Szczepańska, Kierownik Referatu Rolnictwa i Budownictwa, przedstawiła informacje o funkcjonowaniu wywozu odpadów komunalnych. Pani Marta Floryszak, inspektor, omówiła przygotowania do obchodów Dni Gminy Bukowiec. Komisja Budownictwa przeprowadziła kontrole uzdatniania wody w Korytowie i Bukowcu.
W miesiącu sierpniu odbyły się dwa posiedzenia. W pierwszym posiedzeniu udział wzięli: Pani Honorata Surma – Kochańska, Skarbnik Gminy, Pan Czesław Wszołek, Przewodniczący Rady Gminy, Pan Piotr Swakowski, podinspektor. Omawiano realizację wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Analizowano również koszty finansowe związane z utrzymaniem świetlic wiejskich na terenie gminy. Na drugim posiedzeniu Komisja Budownictwa, omówiła projekty uchwał mających pojawić się na najbliższej sesji. Pan Roman Skowroński, inspektor, przedstawił stan realizacji planu inwestycyjnego – budowa dróg na terenie gminy.
W miesiącu wrześniu odbyła się kontrola inwestycji w szkołach i przedszkolach. Obecni byli:
Pan Adam Licznerski, Wójt Gminy, Pan Grzegorz Gwizdała, Kierownik Zespołu Obsługi Oświaty. Kontrolowano Szkoły Podstawowe w Przysiersku i Różannie.
Komisja Budownictwa w październiku odbyła posiedzenie na temat: Finansowanie zakupów w jednostkach OSP w Gminie Bukowiec.
W listopadzie omawiano projekty uchwał mające pojawić się na najbliższej sesji.
W miesiącu grudniu Komisja Budownictwa omówiła projekt budżetu Gminy na rok 2020.
Projekt został przyjęty jednogłośnie. Omawiano również projekty uchwał mające pojawić się na najbliższej sesji.

Informacje

Rejestr zmian