Obwieszczenie dot. budowy kanalizacji deszczowej przy drodze wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Bukowiec

Bukowiec, 21.12.2017 r.

RRiB.6733.8.2017.BM

Obwieszczenie
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2017 r., poz. 1073)
Zawiadamiam
Strony wg wykazu, że dnia 21 grudnia.2017 r.
na wniosek
Pana Macieja Wojnowskiego
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1/17c, 86-100 Świecie
działającego w imieniu i na rzecz inwestora
Gminy Bukowiec
ul. Dr Floriana Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec

została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej przy drodze wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Bukowiec (działka nr 129/11) w Bukowcu – realizacja inwestycji na działkach nr 129/10, 129/11, 129/12, 130/2 obręb ewidencyjny Bukowiec, gm. Bukowiec.

W związku z powyższym, informuje, że strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Bukowcu, ul. Dr Floriana Ceynowy 14 – pokój nr 11.

Informacje

Rejestr zmian