Mienie komunalne

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Bukowiec

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy przedkłada informacje o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

Mienie komunalne Gminy Bukowiec

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Mienie_komunalne2020_1

Szczegółowe dane dotyczące grupy 0 – „Grunty”

Zmiana w przychodach i rozchodach obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. tj. od informacji o mieniu komunalnym złożonej do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.

Mienie_komunalne2020_2

uwagi: Rozbieżność w wartościach BZ 2017 w grupie 0 – „Grunty” w stosunku do BO 2018 wynika z faktu zastosowania nowej KŚT 2016 zamiast KŚT 2010. KŚT 2016 została wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864).

Zmiany w poszczególnych jednostkach (dotyczące zarówno ilości jak i wartości) wynikają z:
a) nabycia gruntów: dz. nr 47/1 o pow. 0,0239 ha, dz. nr 48/1 o pow. 0,0071 ha, dz. nr 49/1 o pow. 0,0198 ha, dz. nr 50/1 o pow. 0,0021 ha, udział w gruncie wynoszący 60/182 działki nr 1/36 obręb Poledno (pow. całej działki 0,0185 ha zatem udział Gminy to 0,0061 ha), udział w gruncie- wynoszący 60/182 działki nr 1/34 obręb Poledno (pow. całej działki 0,1308 ha zatem udział Gminy to 0,0432ha)
b) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności: dz. nr 510/9 o pow. 0,2620, dz. nr 507/12 o pow. 0,0833, dz. nr 24/1 o pow. 0,2200, dz. nr 70/2 o pow.0,0992, dz, nr 564/1 o pow. 0,981,
c) zmiany klasyfikacji gruntów.

Załącznik do rozliczenia danych dotyczących grupy – Grunty
W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. dokonano następujących zmian składników mienia gminnego:
przejęto:
– Udział w gruncie wynoszący 60/182 działki nr 1/36 obręb Poledno (pow. całej działki 0,0185 ha zatem udział Gminy to 0,0061 ha) na podstawie aktu notarialnego Repetytorium A numer 1626/2019 z dnia 28.03.2019 r.
– Udział w gruncie- wynoszący 60/182 działki nr 1/34 obręb Poledno (pow. całej działki 0,1308 ha zatem udział Gminy to 0,0432ha) na podstawie aktu notarialnego Repetytorium A numer 1626/2019 z dnia 28.03.2019 r.
– Dz. nr 47/1 o pow. 0,0239 ha o wartości 5647,45 na podstawie aktu notarialnego Repetytorium A numer 4683/2019 z dnia 29.08.2019 r.
– Dz. nr 48/1 o pow. 0,0071 ha o wartości 1677,69 na podstawie aktu notarialnego Repetytorium A numer 4683/2019 z dnia 29.08.2019 r.
– Dz. nr 49/1 o pow. 0,0198 ha o wartości 4678,64 na podstawie aktu notarialnego Repetytorium A numer 4683/2019 z dnia 29.08.2019 r.
– Dz. nr 50/1 o pow. 0,0021 ha o wartości 496,22 na podstawie aktu notarialnego Repetytorium A numer 4683/2019 z dnia 29.08.2019 r.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów dotyczy następujących działek:

Mienie_komunalne2020_3

ponadto
– gruntów w użytkowaniu wieczystym 0,4833 ha
– wydzierżawiono użytków rolnych 27,7003 ha
– wynajęto mieszkań 24 szt.
– wynajęto lokali użytkowych 2 szt.
– wynajęto lokali nieużytkowych 0 szt.

Pozostawiono w bezpośrednim zarządzie gminy:
– nieczynne składowisko odpadów komunalnych 1 szt.

Do wszystkich gruntów i innych środków trwałych wykazanych wyżej gmina ma prawo własności ujawnione w księgach wieczystych.

Przewidywane dochody w 2020 r. z tytułu wykonywania prawa własności:
– ze sprzedaży mienia komunalnego 24.000,00 zł
w tym sprzedaż bezgotówkowa (raty) 24.000,00 zł
– z dzierżawy gruntów (brutto) 23.015,89 zł
– z użytkowania wieczystego gruntów (brutto) 1.135,04 zł

Uzyskane dochody w 2019 r. z tytułu wykonywania prawa własności:
– ze sprzedaży mienia komunalnego 23.750,00 zł
w tym sprzedaż bezgotówkowa (raty) 23.750,00 zł
– z dzierżawy gruntów (brutto/netto) 23.115,27 zł brutto/ 20.520,17 zł netto
– z użytkowania wieczystego gruntów (brutto/netto) 1.135,04zł brutto/ 922,80 zł netto

Gmina Bukowiec nie posiada ograniczonych praw rzeczowych, akcji, wierzytelności i udziałów w spółkach.

Grupa 1 – Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego
W marcu zwiększono wartość świetlicy w Gawrońcu o kwotę 7.995,00 zł i świetlicy w Przysiersku o 35.670,00 zł, a w lipcu wartość świetlicy w Bukowcu o 11.439,00 zł. W ww. obiektach zainstalowano klimatyzację pomieszczeń.

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
W lutym przyjęto oświetlenie uliczne ul. Kolejowej w Bukowcu w kwocie 47.441,49 zł, w czerwcu lampy oświetleniowe w m. Budyń o wartości 16.348,96 zł, a w m. Bramka oświetlenie uliczne w kwocie 11.962,30 zł. W czerwcu przyjęto inwestycję – kompleks turystyczno – rekreacyjny o wartości 208.844,21 zł W miesiącu wrześniu wykonano system nawadniający obiektów sportowych w Przysiersku i w Bukowcu o łącznej wartości 126.033,39 zł. w październiku zakończono modernizację drogi gminnej w m. Plewno o długości ok. 300 mb o wartości 526.659,95 zł i w m. Różanna na odcinku 990 m w wysokości 1.217.540,58 zł, a w grudniu drogi w Bukowcu na odcinku 300 m w kwocie 515.137,04 zł. W listopadzie przyjęto oświetlenie uliczne w Bukowcu ul. Dr Fl. Ceynowy oraz ul. Dworcowa o wartości 653.297,07 zł.

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne
W październiku zlikwidowano kocioł CO w budynku OSP Przysiersk o wartości 9.172,81 zł.

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
W marcu ZGK zlikwidował rejestrator danych o wartości 8.056,50 zł, a w październiku dwa komputery o wartości początkowej 6.902,20 zł.

Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
W marcu ZGK zakupił koparko – ładowarko o wartości 119.496,50 zł (cena netto).

Grupa 7 – Środki transportu
W 2019 roku na podstawie LT sprzedano samochód pożarniczy Jelcz o wartości początkowej 42.703,70 zł oraz samochód pożarniczy Star 200 o wartości początkowej 24.802,55 zł. W styczniu podniesiono wartość samochodu ratowniczo-gaśniczego o 6.000,00 zł (specjalistyczne wyposażenie). W grudniu przyjęto średni samochód pożarniczy, ratowniczo-gaśniczy z napędem 4×4 Volvo FLD3C FL o wartości 976.128,00 zł.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>