Mienie komunalne

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Bukowiec

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Wójt Gminy przedkłada informacje o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

Mienie komunalne Gminy Bukowiec

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Mienie komunalne2018-tabela1Zmiana w przychodach i rozchodach obejmuje okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. tj. od informacji o mieniu komunalnym złożonej do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.

Szczegółowe dane dotyczące grupy 0 – „Grunty”

Mienie komunalne2018-tabela2

uwagi: W 2017 sprzedano: na powiększenie sąsiedniej nieruchomości działkę nr 141/6 o powierzchni 0,0322 ha w Bukowcu, przejęto prawo użytkowania gruntów po zlikwidowanej linii kolejowej Świecie – Złotów: w obrębie Poledno, Branica i Gawroniec o powierzchni ogólnej 17,3892 ha, W wyniku wyroku sądowego stwierdzono zasiedzenie i zmniejszeniu uległa powierzchnia dróg w obrębie Branica  o 0,0100 ha;  Przejęto na poszerzenie dróg działki w Korytowie o powierzchni 0,0526 ha; w związku z decyzją na realizację inwestycji drogowej przejęto grunty rolne pod drogi w Korytowie – działki nr 118/1-0,0518 ha i nr 117/9 – 0,0658 ha, przejęto pod drogi grunty o powierzchni 0,0361 ha w Przysiersku; W związku z prawomocnym postanowieniem sądu, dotyczącym zasiedzenia działek 202/3 i 202/4 w Przysiersku zmniejszeniu uległa powierzchnia gruntów zabudowanych o 0,0718 ha.

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. dokonano następujących zmian składników mienia w grupie „0” – grunty.
przejęto:
– gruntów z przeznaczeniem pod drogi *1)        0,5621 ha
– realizacja zadań własnych w dziedzinie transportu
– inne tereny komunikacyjne *2)              17,3892 ha
– gruntów z przeznaczeniem pod parkingi
i zaplecza techniczne           0,0000 ha
– przejęto od AWRSP           0,0000 ha
ponadto
– gruntów w użytkowaniu wieczystym 0,6214 ha
– wydzierżawiono użytków rolnych 27,4028 ha
– wynajęto mieszkań 26 szt.
– wynajęto lokali użytkowych 3 szt.
– wynajęto lokali nieużytkowych 0 szt.

sprzedano:
– na poszerzenie nieruchomości        0,0322 ha
(działka nr 141/1 w Bukowcu – na polepszenie warunków gospodarowania nieruchomości sąsiedniej – sprzedano osobom fizycznym, wartość przedmiotu sprzedaży wg ceny zbycia 6030,00 zł, wg ewidencji księgowej wartość ST wynosiła 1 032,02 zł)
– pod lokalem użytkowym         0,0000 ha
– lokal użytkowy                 –    szt.
– lokal mieszkalny                  –    szt.
Pozostawiono w bezpośrednim zarządzie gminy:
– nieczynne składowisko odpadów komunalnych             1 szt.
*2) Przejęto prawo użytkowania wieczystego gruntów po zlikwidowanej linii kolejowej Świecie – Złotów z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w dziedzinie transportu,  w obrębach:
– Gawroniec – dz. 17 – 2,9500 ha, 17/2 – 5,7400 ha,
– Poledno – dz. 85 – 4,0400 ha, dz. 45 – 0,3800 ha, dz. 38 – 2,3000 ha,
– Branica – dz. 149 – 0,9992 ha, 171/2 – 0,0200,  173 – 0,9600 ha
łączna powierzchnia przejętych gruntów – 17,3892 ha (wartość przejętych gruntów wynosi 473 700,00  zł);
*1) przejęto grunty pod drogi od osób fizycznych:
w Korytowie – działka nr 91/1 o powierzchni 0,0526 ha, o wartości 1 052,00 zł;
w Przysiersku – działka nr 310/1 o  powierzchni 0,0361 ha o wartości 722,00 zł;
W wyniku stwierdzenia przez sąd zasiedzenia nieruchomości dokonano pomniejszenia stanu gruntów:
– w Przysiersku, (w grupie: tereny mieszkaniowe) – działki nr 202/3 i 202/4 o powierzchni łącznej 0,0718 ha na wartość ST wynoszącą  6380,71 zł,
– w Branicy, (w  grupie tereny komunikacyjne) – działka nr 340 o powierzchni 0,0100 ha na wartość ST wynoszącą 151,35 zł;
– w Korytowie przejęto działki pod drogę, w związku z realizacją inwestycji drogowej w ramach ZRID –decyzja nr 5/2017 z dnia 28.07.2017 r., oznaczonych  numerami ewidencyjnymi, o powierzchni odpowiednio: nr  118/1- Rola- grunty orne  0,0518  ha, nr 117/9  0,0658 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Korytowo, w jednostce rejestrowej Bukowiec. Wartość w/w działek została oszacowana na kwotę odpowiednio dz. 118/1 3.307,00,- zł, działka  117/9  4.245,00 zł.
Do wszystkich gruntów i innych środków trwałych wykazanych wyżej gmina ma prawo własności ujawnione w księgach wieczystych.

Przewidywane dochody w 2018 r. z tytułu wykonywania prawa własności:
– ze sprzedaży mienia komunalnego   0,00 zł
w tym sprzedaż bezgotówkowa   0,00 zł
– z dzierżawy gruntów (brutto)   23513,93 zł
– z użytkowania wieczystego gruntów (brutto)   2 073,19 zł

Uzyskane dochody w 2017 r. z tytułu wykonywania prawa własności:
– ze sprzedaży mienia komunalnego   6 030,00 zł
w tym sprzedaż bezgotówkowa  6 030,00 zł
– z dzierżawy gruntów (brutto)   23 484,06 zł
– z użytkowania wieczystego gruntów (brutto)   2 073,19 zł

Gmina Bukowiec nie posiada ograniczonych praw rzeczowych, akcji, wierzytelności i udziałów w spółkach. Gmina jest użytkownikiem wieczystym  gruntów przejętych w użytkowanie wieczyste od PKP S.A. w 2017 roku o powierzchni: 17,3892 ha, których wartość na dzień przejęcia prawa użytkowania wieczystego wynosi 473.700,00 zł.

Grupa 1 – Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego

W sierpniu przyjęto wiatę przystankową w m. Krupocin 4.599,40 zł, we wrześniu podniesiono wartość budynku komunalnego w Bukowcu  o  43.000,00 zł. W grudniu podniesiono wartość budynku OSP w Bukowcu o kwotę 8.963,74 zł.

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W styczniu rozbudowano oświetlenie drogowe w m. Bramka i Przysiersk o łącznej wartości 27.893,57 zł oraz utwardzony plac w Przysiersku 10.940,00 zł. W maju przyjęto utwardzony plac w Polskich Łąkach 11.500,00 zł. W czerwcu przekazano indywidualne systemy  kanalizacji zagrodowej mieszkańcom m. Bramka, Korytowo, Tuszynki i Polskie Łąki o wartości początkowej 2.278.185,91 zł. W lipcu przyjęto drogę w m. Branica o wartości 2.215.811,20 zł, w sierpniu kanalizację deszczową ul. Krótkiej 138.292,00 zł , a w wrześniu drogę ul. Krótka w Bukowcu 141.490,00 zł.  Podniesiono wartość obiektu sportowego w Przysiersku o 74.980,00 zł. Gmina od PKP otrzymała chodnik w Gawrońcu o wartości 7.000,00 zł.

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

W czerwcu przyjęto na podstawie OT zestaw komputerowy o wartości 3.694,92 zł. W listopadzie zlikwidowano trzy zestawy komputerowe w świetlicy w Krupocinie i w Polednie o łącznej wartości 15.553,92 zł.

Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

W listopadzie przyjęto sterylizator świetlny na suw w Bukowcu o wartości 23.112,13 zł.

Grupa 7 – Środki transportu

W maju na podstawie OT dokonano przyjęcia samochód marki Audi na rzecz OSP w Przysiersku o wartości początkowej 70.000,00 zł.

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

W maju na podstawie OT przyjęto zestaw zabawowy – plac zabaw w m. Plewno 7.859,70 zł, a w sierpniu zestaw narzędzi hydraulicznych dla OSP w Bukowcu o wartości 47.000,00 zł.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>