Mienie komunalne

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Bukowiec

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Wójt Gminy przedkłada informacje o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

Mienie komunalne Gminy Bukowiec

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Wykaz składników majątkowych2018

Zmiana w przychodach i rozchodach obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. tj. od informacji o mieniu komunalnym złożonej do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.

Szczegółowe dane2019

uwagi: Rozbieżność w wartościach BZ 2017 w grupie 0 – „Grunty” w stosunku do BO 2018 wynika z faktu zastosowania nowej KŚT 2016 zamiast KŚT 2010. KŚT 2016 została wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864).
W 2018 sprzedano budynek mieszkalny wraz z gruntem w m. Kawęcin działka numer 3/1 o powierzchni 0,1553 ha oraz lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie w m. Bukowiec przy ulicy Doktora Floriana Ceynowy 7 działka numer 324/1 o powierzchni 0,014 ha. Przejęcie działek drogowych w obrębie Bukowiec: nr 422/14 o powierzchni 0,0370 ha, nr 480 o powierzchni 0,0100 ha, nr 496/4 o powierzchni 0,0077 ha, nr 496/9 o powierzchni 0,1404 ha oraz w obrębie obrębie Franciszkowo 52/6 o powierzchni 0,1739 ha. Przejęto prawo użytkowania wieczystego gruntów od PKP działek nr 387 i nr 473 obręb Bukowiec o powierzchni 1,95 ha i 2,87 ha.

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. dokonano następujących zmian składników mienia w grupie „0” – grunty.
przejęto:
gruntów z przeznaczeniem pod drogi *1) 0,3690 ha
realizacja zadań własnych w dziedzinie transportu
– inne tereny komunikacyjne*2)     4,8200 ha
gruntów z przeznaczeniem pod parkingi
i zaplecza techniczne      0,0000 ha
przejęto od KOWR      0,0000 ha
ponadto
gruntów w użytkowaniu wieczystym   0,6214 ha
wydzierżawiono użytków rolnych    27,4028 ha
wynajęto mieszkań      26 szt.
wynajęto lokali użytkowych     3 szt.
wynajęto lokali nieużytkowych     0 szt.

sprzedano:
na poszerzenie nieruchomości     0,0000 ha
pod lokalem użytkowym      0,0000 ha
lokal użytkowy     – szt.
lokal mieszkalny *3)     3 szt.
Pozostawiono w bezpośrednim zarządzie gminy:
nieczynne składowisko odpadów komunalnych 1 szt.

*1) przejęto grunty pod drogi od osób fizycznych:
w Bukowcu – działka nr 422/14 o powierzchni 0,0370 ha, o wartości 900,00 zł;
działka nr 480 – 0,0100 ha o wartości 900,00 zł, działka nr 496/4 o powierzchni 0,0077 ha i 496/9 o powierzchni 0,1404 ha – o wartości łącznej 14 000,00 zł
w Franciszkowie – działka nr 52/6 o powierzchni 0,1739 ha o wartości 13 912,00 zł;

*2) Przejęto prawo użytkowania wieczystego gruntów po zlikwidowanej linii kolejowej Świecie – Złotów z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w dziedzinie transportu, w obrębie:
– Bukowiec : działka nr 387-1,9500 ha i 473 – 2,8700 ha (wartość przejętych gruntów wynosi 133 800,00 zł);

*3) Sprzedano dotychczasowemu najemcy lokal mieszkalny położony w Bukowcu przy ul. Dr Fl. Ceynowy 7 w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w gruncie za cenę 70 460,00 zł (wartość ST przedmiotu sprzedaży wynosiła 3 563,47 zł, wartość ST udziału w gruncie 98/714 części wynosiła 1 370,00 zł), lokal mieszkalny oznaczony numerem 1 wraz z udziałem w gruncie 951/1553 części działki nr 3/1 (całkowita powierzchnia działki wynosi 0,1553 ha) w obrębie ewidencyjnym Bramka, w miejscowości Kawęcin, za kwotę 43 120 zł (czterdzieści trzy tysiące sto dwadzieścia złotych) dotychczasowym najemcom oraz lokal oznaczony numerem 2 wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 602/1553 części działki nr 3/1 w obrębie ewidencyjnym Bramka, w miejscowości Kawęcin, za kwotę 30 400,00 zł (trzydzieści tysięcy czterysta złotych) dotychczasowemu najemcy. Wartość ST przedmiotu sprzedaży wyniosła 9 786,87zł.

Do wszystkich gruntów i innych środków trwałych wykazanych wyżej gmina ma prawo własności ujawnione w księgach wieczystych. Gmina nie ma innych niż własność praw majątkowych.

Przewidywane dochody w 2019 r. z tytułu wykonywania prawa własności:
ze sprzedaży mienia komunalnego   0,00 zł
w tym sprzedaż bezgotówkowa       0,00 zł
z dzierżawy gruntów (brutto)     23 302,63 zł
z użytkowania wieczystego gruntów (brutto)  2 073,19 zł

Uzyskane dochody w 2018 r. z tytułu wykonywania prawa własności :
ze sprzedaży mienia komunalnego  72 510,00 zł
w tym sprzedaż bezgotówkowa   72 510,00 zł
z dzierżawy gruntów (brutto)      23 332,12 zł
z użytkowania wieczystego gruntów (brutto)   2 090,37 zł

Gmina Bukowiec nie posiada ograniczonych praw rzeczowych, akcji, wierzytelności i udziałów w spółkach.
Gmina jest użytkownikiem wieczystym gruntów przejętych w użytkowanie wieczyste od PKP S.A. w 2018 roku o powierzchni: 22,2092 ha, których wartość na dzień przejęcia prawa użytkowania wieczystego wynosi 607.500,00 zł.

Grupa 1 – Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego
W marcu zwiększono wartość budynku mieszkalnego w m. Bukowiec ul. Dworcowa 5 o kwotę 48.057,68 zł, we wrześniu w ramach termomodernizacji podniesiono wartość budynku biurowego urzędu gminy o kwotę 1.777.644,22 zł, budynku SP Różanna 361.288,54 zł, budynku Gimnazjum w Korytowie 1.332.747,12 zł.). Sprzedano dotychczasowemu najemcy lokal mieszkalny położony w Bukowcu przy ul. Dr Fl. Ceynowy 7 w budynku wielolokalowym – wartość ST przedmiotu sprzedaży wynosiła 3 563,47 zł.

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
W sierpniu przyjęto kanalizację deszczową w m. Bukowiec dz. Nr 129/11 w kwocie 73.000,00 zł. W miesiącu wrześniu zakończono modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Korytowo o długości ok. 900 mb o wartości 617.325,76 zł oraz drogi w m. Korytowo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1275C do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1282C w kwocie 1.525.273,58 zł. W listopadzie przyjęto II etap modernizacji ul. Leśnej w m. Bukowiec na kwotę 293.458,83 zł oraz ukończono prace przy obiekcie rekreacyjno-sportowym w m. Budyń (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw i utwardzenie terenu) na kwotę 706.255,16 zł. W miesiącu grudniu zakończono budowę chodnika przy ul. ks. Wedrowskiego w m. Przysiersk na kwotę 21.276,20 zł. W roku 2018 zmodernizowano stację uzdatniania wody w m. Bukowiec 764.529,63 zł, rozbudowano sieć wodociągową w m. Branica, Plewno i Bukowiec ul. Dworcowa na kwotę 198.364,06 zł oraz rozbudowano sieć kanalizacyjno- sanitarną w m. Przysiersk ul. Spacerowa i w m. Bukowiec ul. Dworcowa 240.500,00 zł.

Grupa 5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
W miesiącu czerwcu 2018 roku przyjęto na stan zamiatarkę HAKO o wartości 9.900,00 zł.

Grupa 7 – Środki transportu
W 2018 roku na podstawie LT sprzedano autobus marki AUTOSAN H9-21.41S rok produkcji 1990 oraz samochodu osobowego FIAT 126 p. W grudniu przyjęto ciężki samochód specjalny pożarniczy, ratowniczo-gaśniczy z napędem 4×4 VOLVO VTC3R o wartości 1.089.903,00 zł.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>