Informacje ogólne

6 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmiany w ustawie wprowadzają obowiązek segregacji odpadów przez każdego mieszkańca gminy.

Zmiany systemu gospodarki odpadami komunalnymi mają na celu poprawę czystości i porządku, zmniejszenie zaśmiecania środowiska oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych przekazanych na składowisko odpadów poprzez ich prawidłową segregację.

Rada Gminy  Bukowiec podjęła następujące uchwały dot. sposobu  funkcjonowania  nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi:
1) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowiec;
2) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy;
3) w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty;
4) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;
5) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
6) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z treścią uchwał można zapoznać się na stronie internetowej www.bip.bukowiec.pl w katalogu PRAWO LOKALNE – UCHWAŁY.

Odpady są odbierane wyłącznie z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Natomiast właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady (prowadzący działalność gospodarczą, instytucje, zakłady pracy, domki letniskowe itp.), są zobowiązani  posiadać indywidualne umowy na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy wyliczają w składanej do urzędu deklaracji w zależności od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki ustalonej w uchwale Rady Gminy. Stawka za odpady segregowane wynosi 19,50 zł za osobę za miesiąc.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca bądź powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację  w  terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę trzeba wnieść do 10. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy gminy.

Ponadto w Tuszynkach funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych („PSZOK”). Informacje o terminach i godzinach funkcjonowania punktu są przekazywane mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. Do punktu mieszkańcy mogą nieodpłatnie dostarczyć określone  rodzaje odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, tj.: leki, zużyte strzykawki i igły,  zużyte baterie i akumulatory, chemikalia, sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony samochodowe, meble i odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano – rozbiórkowe, odpady  biodegradowalne, tworzywa sztuczne i metal, szkło i papier.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>