Informacja o suszy w uprawach rolnych

W związku obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie wskaźników klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb w okresie sześciodekadowym od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja 2018 r. (Dz.Urz. MRiRW z 2018 r. poz. 9) oraz ze stwierdzeniem przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy wystąpienia w tym okresie suszy rolniczej wśród upraw zbóż jarych i ozimych, truskawek, krzewów i drzew owocowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, prosimy rolników, u których wystąpiły szkody związane z suszą, o zgłoszenie do Urzędu Gminy Bukowiec pok. nr 11 (lub tel. 52 33 09 325) szkód w uprawach rolnych (druk z załączeniu). Zebrane informacje posłużą do ewentualnego złożenia wniosku o powołanie komisji ds. szacowania strat w trybie i terminie umożliwiającym oszacowanie szkód w pełnym zakresie i w terminach zgodnych z przepisami.

Zgodnie z zapisami ze strony 8 ww. „Wytycznych dla Komisji…” z dnia 29 maja 2018 r. opracowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym musi być dotknięty pewien obszar (najmniej sołectwo), na którym znajdują się poszkodowane gospodarstwa, w rozmiarach stanowiących zagrożenie dalszego ich funkcjonowania.

Ewentualnego szacowania strat komisja dokonywać będzie w oparciu o powierzchnię i strukturę upraw wykazaną przez rolnika we wniosku o dopłaty obszarowe na rok 2018.

Ostateczny termin podania Wójtowi Gminy Bukowiec informacji o stratach w uprawach wyznaczam do 29 czerwca 2018 r. celem dokonania oceny sytuacji w gminie i podjęcia stosownych decyzji.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian