Mienie komunalne

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Bukowiec

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870) Wójt Gminy przedkłada informacje o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

Mienie komunalne Gminy Bukowiec

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Mienie1

Zmiana w przychodach i rozchodach obejmuje okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. tj. od informacji o mieniu komunalnym złożonej do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.

Szczegółowe dane dotyczące grupy 0 – „Grunty”

Mienie2

uwagi: Na skutek aktualizacji pomiarów powierzchni działek stanowiących własność Gminy Bukowiec, dokonano aktualizacji zapisów w ewidencji gruntów zgodnie ze stanem użytkowania (w tym działki nr 202/2, 209 w Przysiersku, 46 w Różannie, 293 w Branicy, 141/1 w Bukowcu, 284 w Plewnie, archiwizacja działki nr 110/1 w Bukowcu oraz zmiana numeracji działek - 318/11 na 319/11 w Branicy, błędny numer działki nr 113 - powinien być nr 1/37 w Polednie).

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. dokonano następujących zmian składników mienia w grupie „0” – grunty. przejęto: - gruntów z przeznaczeniem pod drogi 0,0000 ha - gruntów z przeznaczeniem pod parkingi i zaplecza techniczne 0,0000 ha - przejęto od AWRSP 0,0000 ha ponadto - gruntów w użytkowaniu wieczystym 0,6214 ha - wydzierżawiono użytków rolnych 27,4028 ha - wynajęto mieszkań 26 szt. - wynajęto lokali użytkowych 3 szt. - wynajęto lokali nieużytkowych 0 szt. sprzedano: - na poszerzenie nieruchomości 1,0284 ha (na polepszenie warunków gospodarowania Państwu Michałowi i Dorocie Bączkowskim 0,4740 ha w tym dz. nr 37/1 o pow. 0,4140 ha, dz. nr 48 o pow. 0,0300 ha, dz. nr 49 o pow. 0,0300 ha położone w Branicy) - pod lokal użytkowy 0,0000 ha - lokal użytkowy - szt. - lokal mieszkalny - szt. - pozostawiono w bezpośrednim zarządzie gminy: - nieczynne składowisko odpadów komunalnych 1 szt. Ponadto przekazano z przeznaczeniem pod drogi Powiatowemu Zarządowi Dróg w Świeciu: 0,5544 ha w tym dz. nr 271/5 o pow. 0,0470, dz. nr 188/1 o pow. 0,2644 ha w Bukowcu oraz 20/1 o pow. 0,2430 ha w Polednie. Do wszystkich gruntów i innych środków trwałych wykazanych wyżej gmina ma prawo własności ujawnione w księgach wieczystych. Gmina nie ma innych niż własność praw majątkowych. Przewidywane dochody w 2016 r. z tytułu wykonywania prawa własności: - ze sprzedaży mienia komunalnego 24 000,00 zł w tym sprzedaż bezgotówkowa 24 000,00 zł - z dzierżawy gruntów (brutto) 25.180,31 zł - z użytkowania wieczystego gruntów (brutto) 2 073,19 zł Uzyskane dochody w 2016 r. z tytułu wykonywania prawa własności : - ze sprzedaży mienia komunalnego 24 000,00 zł w tym sprzedaż bezgotówkowa 24 000,00 zł - z dzierżawy gruntów (brutto) 24 587,86 zł - z użytkowania wieczystego gruntów (brutto) 2 073,19 zł Gmina Bukowiec nie posiada ograniczonych praw rzeczowych, akcji, wierzytelności i udziałów w spółkach.

Grupa 1 – Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego W kwietniu oraz we wrześniu podniesiono wartość budynku administracyjnego o 148.600,00 zł. W listopadzie podniesiono wartość budynku Gminnej przychodni o kwotę 56.500,00 zł. W październiku przyjęto trzy wiaty przystankowe o łącznej wartości 22.740,35 zł.

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej W styczniu rozbudowano plac przy świetlicy w Budyniu o wartości 10.800,00 zł.. W październiku przyjęto drogę w m. Budyń o wartości 496.118,47 zł oraz drogę w Przysiersku o wartości 1.099.656,46 zł. W tym samym miesiącu oddano do użytku oświetlenie uliczne w Przysiersku o wartości 203.040,00 zł. W październiku przyjęto i przekazano w grudniu do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu sieć wodociągową o wartości 32.477,08 zł. W listopadzie przyjęto i przekazano w grudniu do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu sieć wodociągową o wartości 69.943,00 zł. W listopadzie przyjęto ciąg komunikacyjny przy budynku przychodni w Bukowcu o wartości 14.000,00 zł. W czerwcu i we wrześniu podniesiono wartość budynku SP Bukowiec o kwotę 46.770,25 zł – zmodernizowano system monitoringu oraz schody wejściowe. W wrześniu oraz w listopadzie podniesiono wartość budynku gimnazjum w Korytowie o kwotę 26.970,25 zł – zmodernizowano oświetlenie w budynku, system monitoringu oraz ciąg komunikacyjny.

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania W październiku przyjęto na podstawie OT zestaw komputerowy o wartości 5.753,45 zł. W grudniu przekazano do ZGK rejestrator danych z stacją dokującą o wartości początkowej 8.056,50 zł. W grudniu zlikwidowano zestaw komputerowy o wartości 19.950,00 zł w USC otrzymany z Centrum Personalizacji Dokumentów MSW. W 2016 zlikwidowano dwa zestawy komputerowe o łącznej wartości początkowej 8.707,55 zł

Grupa 7 – Środki transportu W marcu na podstawie OT dokonano przyjęcia autobusu marki MAN 12.2016 r, w grudniu zlikwidowano autobus marki AUTOSAN H9-21.

Informacja o stanie mienia komunalnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 31 grudnia 2016r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016r. poz. 1870) Wójt Gminy przedkłada informacje o stanie mienia komunalnego ZGK w formie tabelarycznej i opisowej.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Mienie3

Zmiana w przychodach i rozchodach obejmuje okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. tj. od informacji o mieniu komunalnym złożonej do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.

Grupa 1 – Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego – podniesienie wartości budynku warsztatowego – wymiana drzwi wjazdowych i modernizacja instalacji elektrycznej – 22.707,36 zł.

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - protokół przekazania Gmina Bukowiec – sieć wodociągowa w m. Bukowie ul. Wybudowanie – 69.943,00 zł oraz sieć wodociągowa w m. Gawroniec - 32.477,08 zł.

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - protokół przekazania Gmina Bukowiec – Rejestrator danych + stacja dokująca – 8.056,50 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>