Zarządzenie nr 72/16 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji metodą weryfikacji i potwierdzenia sald aktywów i pasywów Urzędu Gminy Bukowiec.

ZARZĄDZENIE NR 72/16 WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji metodą weryfikacji i potwierdzenia sald aktywów i pasywów Urzędu Gminy Bukowiec.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016r, poz. 1047) oraz Zarządzenia Nr 61/15 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 1 października 2015 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej zarządza się, co następuje:

§ 1. W skład komisji inwentaryzacyjnej i jednocześnie do zespołu spisowego powołuję: 1. Joanna Marczak Przewodnicząca 2. Anna Podgórska Członek 3. Anna Sujkowska Członek

§ 2. 1. Przeprowadzić na dzień 31.12.2016 r. inwentaryzację w drodze potwierdzenia sald należności wobec kontrahentów Urzędu Gminy Bukowiec. 2. Przeprowadzić na dzień 31.12.2016 r. inwentaryzację metodą weryfikacji następujące składniki aktywów i pasywów: a) wartości niematerialne i prawne, b) grunty i środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony, c) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, d) należności sporne i wątpliwe, e) należności i zobowiązania wobec pracowników, f) należności i zobowiązania publicznoprawne, g) środki trwałe w budowie. 3. Termin rozpoczęcia inwentaryzacji 30 grudnia 2016 r, a zakończenia 13 stycznia 2017 r.

§ 3. Przeprowadzenie inwentaryzacji powinno być potwierdzone odpowiednimi protokołami zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną Urzędu Gminy Bukowiec.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Działając na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowości Wójt Gminy obowiązany jest przeprowadzić inwentaryzację składników majątkowych. W związku z powyższym podjęcie zarządzenia w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>