Zarządzenie nr 58/16 z dnia 11 października 2016 r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 58/16 WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 11 października 2016 r.

zmieniające Uchwałę Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami) oraz § 12 Uchwały Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016 zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016 zmienionej Uchwałą RG XV/99/16, XVI/101/16, XVII/109/16, XIX/116/16, XX/126/16, XXI/132/16 i Zarządzeniem WG nr 4/16, 8/16, 14/16, 17/16, 23/16, 24/16, 29/16, 31/16, 32/16, 35/16, 39/16, 41/16, 45/16, 49/16, 53/16 wprowadza się następujące zmiany: 1) § 2 otrzymuje brzmienie: "§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.714.989,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. a) wydatki bieżące w wysokości 18.423.731,47 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7.564.408,03 zł - dotacje w wysokości 459.265,15 zł - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 96.902,00 zł - wydatki na obsługę długu w wysokości 200.000,00 zł b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 3.291.258,26 zł"; 2) W załączniku Nr 2 "Wydatki budżetu gminy na 2016 rok", Nr 5 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku" do Uchwały Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

1. W planie wydatków dokonano następujących przesunięć: a) w dziale 750 dokonano przesunięć zabezpieczając środki na działalność UG oraz promocję jst, b) w dziale 852 dokonano przeniesień w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników GOPS oraz zakup usług specjalistycznych, c) w dziale 900 dokonano przesunięć zabezpieczając wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>