ZARZĄDZENIE Nr 62/06 z dnia 19 grudzień 2006 r. Zmieniające Uchwałę Nr XXVIII/219/05 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 62/06 WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 19 grudzień 2006 r. 

Zmieniające Uchwałę Nr XXVIII/219/05 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104), art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591 ze zmianami) oraz § 13 Uchwały Nr XXVIII/219/05 r. Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r. zarządza się, co następuje:

§ 1    

bip_fotka.php

§ 2   

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy                   

/-/ mgr Adam Licznerski 

Uzasadnienie

Dokonuje się przesunięć w wydatkach w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" w następujący sposób: - w rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" § 4270 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł - w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł - w rozdziale 70095 "Pozostała działalność" § 4010 zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł - w rozdziale 70095 "Pozostała działalność" § 4110 zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł Zabezpiecza się wydatki w rozdziale 70004 w związku z pracami remontowymi koniecznymi do przeprowadzenia w 2006 roku w budynkach komunalnych w miejscowości Poledno i Branica.

Dokonuje się przesunięć w wydatkach w dziale 750 "Administracja publiczna" w następujący sposób: - w rozdziale 75022 "Rady gmin" § 3030 zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł - w rozdziale 75023 "Urzędy gmin" § 4010 zmniejsza się o kwotę 4.500,00 zł - w § 4300 "Zakup usług pozostałych" zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł Zabezpiecza się wydatki w Radzie Gminy na diety dla radnych do końca 2006 roku oraz wydatki na zakup usług pozostałych w Urzędzie Gminy. Dokonuje się przesunięć w wydatkach w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdział 75095 "Pozostała działalność" w następujący sposób: - w § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł - w § 4300 "Zakup usług pozostałych" zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł Zabezpiecza się wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia). Dokonuje się przesunięć w wydatkach w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne" w następujący sposób: - w § 3030 "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych" zmniejsza się o kwotę 2.350,00 zł - w § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się o kwotę 2.980,00 zł - w § 4300 "Zakup usług pozostałych" zmniejsza się o kwotę 630,00 zł Zabezpiecza się wydatki w Ochotniczych Strażach Pożarnych na zakupach materiałów i wyposażenia (zakup paliwa). Dokonuje się przesunięć w wydatkach w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" w następujący sposób: - w § 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" zwiększa się o kwotę 600,00 zł - w § 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne" zwiększa się o kwotę 100,00 zł - w § 4120 "Składki na Fundusz Pracy" zwiększa się o kwotę 20,00 zł - w § 4300 "Zakup usług pozostałych" zmniejsza się o kwotę 50,00 zł - w § 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" zwiększa się o kwotę 50,00 zł Przesunięć dokonano na podstawie pisma od Zespołu Obsługi Oświaty o przesunięciu środków. Dokonuje się przesunięć w wydatkach w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdział 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" w następujący sposób: - w § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się o kwotę 1.280,00 zł - w § 4430 "Różne opłaty i składki" zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł Przesunięć dokonano na podstawie pisma od Zespołu Obsługi Oświaty o przesunięciu środków. Dokonuje się przesunięć w wydatkach w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" w następujący sposób: - w § 3110 "Świadczenia społeczne" zwiększa się o kwotę 25.390,00 zł - w § 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne" zmniejsza się o kwotę 25.576,00 zł - w § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" zmniejsza się o kwotę 790,00 zł - w § 4300 "Zakup usług pozostałych" zwiększa się o kwotę 976,00 zł Przesunięć dokonano na podstawie informacji z GOPS - rozliczenie zasiłków rodzinnych w 2006 roku.

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>