Dług publiczny

Informacja o zaciągniętych pożyczkach, kredytach długoterminowych i wyemitowanych obligacjach komunalnych

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 roku z tytułu podjętych zobowiązań długoterminowych: pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji wynoszą 6.572.490,80 zł tj. 29,37 % w stosunku do wykonanych dochodów w 2016 r.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2016 r. to 2.763.720,80 zł:

Dług1

W 2016 r. zaciągnięto pożyczkę długoterminową w WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 142.680,00 zł na zadanie Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Przysiersku. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 3.808.770,00 zł, z tego:

Dług2

W 2016 r. zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 100.000,00 zł na zadanie Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030901C w miejscowości Budyń.

Gmina w październiku 2016 r. zaciągnęła pożyczkę krótkoterminową na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na zadanie Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030901C w miejscowości Budyń w wysokości 299.800,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu. Spłata pożyczki nastąpiła po przeprowadzonym postępowaniu weryfikującym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w grudniu 2016 r. Prowizja za uruchomienie pożyczki oraz odsetki to 144,34 zł.

Reasumując w 2016 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów dokonano spłaty zadłużenia 1.473.650,00 zł, w tym pożyczka krótkoterminowa 299.800,00 zł. Wygospodarowane przychody z innych rozliczeń za rok 2015 i lata ubiegłe wyniosły 872.395,06 zł i w całości zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań 2016 r. W 2016 r. wg harmonogramu spłat pożyczek, kredytów i obligacji planowa spłata wynosi 1.173.850,00 zł. Brakującą kwotę 301.454,94 zł zaplanowano jako kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, którą uregulowano z oszczędności wydatków 2016 r.

Gmina Bukowiec posiada płynność finansową i wszystkie jej zobowiązania są realizowane terminowo i zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów. Na dzień 31 grudnia 2016 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wynosi 6.572.490,80 zł.

Gmina Bukowiec w 2013 r. udzieliła poręczenia w wysokości 193.790,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu. GBP zaciągnęła pożyczkę w wysokości 193.790,00 zł w WFOSiGW w Toruniu na wkład własny zadania "Budowa gminnej biblioteki publicznej w Bukowcu". Zaplanowane poręczenie na 31 grudnia 2016 r. 96.902,00 zł, spłacono w 2016 r. cztery raty pożyczki 64.592,00 zł. Zobowiązanie GBP w WFOSiGW w Toruniu na dzień 31 grudnia 2016 r. to 96.902,00 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>