Uchwała nr XVIII/170/2004 z dnia 28 grudnia 2004 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Uchwała nr XVIII/170/2004 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2004

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Na podstawie art. 30. ust. 6, art. 49 ust. 2 w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 z późniejszymi zmianami [1]), w uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Bukowcu oraz Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność” Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy uchwala się, co następuje:

§ 1. uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bukowiec, zwany dalej regulaminem, który określa: 1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków; 2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw; 3) wysokość i warunki wypłacania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. § 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do  dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. Nr 39, poz. 455 z późn. zm. [2] 2) ustawa – ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.); 3) wynagrodzenie zasadnicze – należne nauczycielowi wynagrodzenie zasadnicze; 4) szkoła – podmiot zatrudniający nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bukowiec; pojęcie to obejmuje również placówkę.

§ 3. Regulaminu nie stosuje się do pracowników szkół nie będących nauczycielami. § 4.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust.1 ustawy. 2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające do dodatku określa § 5 rozporządzenia. 3. Dodatek przysługuje: 1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca; 2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca. 4. Dodatek przysługuje: 1) za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej: 2) za dni nieobecności w pracy wskutek choroby, bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 5. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 5.1.Ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego określa § 4 rozporządzenia. 2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi Wójt Gminy. 3. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest: 1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności: a) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp., b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki; 2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,  dodatkowym zadaniem lub zajęciem, w szczególności: a) systematyczne i efektywne wykonywanie powierzonych zadań, b) podnoszenie umiejętności zawodowych, c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych, e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej, f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych, g) przestrzeganie dyscypliny pracy; 3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć o których mowa art. 42 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy, a w szczególności: a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych , b) udział w komisjach powoływanych przez właściwe organy, c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły, d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły. 4. Kryteriami przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektora są: 1) stwarzanie warunków dla prowadzenia prawidłowej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły poprzez: a) właściwe organizowanie pracy rady pedagogicznej, b) zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji, doskonalenia zawodowego nauczycieli i awansu zawodowego nauczycieli, c) stwarzanie warunków do wprowadzania innowacji pedagogicznych, d) zachęcanie nauczycieli i uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach, e) właściwe sprawowanie nadzoru pedagogicznego; 2) racjonalne i zgodne z prawem gospodarowanie środkami finansowymi przydzielonymi szkole oraz pozyskiwanie środków pozabudżetowych: 3) współpraca ze środowiskiem szkolnym i lokalnym, aktywizacja uczniów do udziału w  imprezach publicznych; 4) stwarzanie właściwych stosunków interpersonalnych i kreowanie twórczej atmosfery w pracy; 5) dbałość o czystość, estetykę szkoły i jej otoczenia; 6) znajomość i stosowanie prawa oświatowego i prawa pracy; 7) prawidłowe prowadzenie spraw kadrowych (zatrudnianie, zwalnianie, nagrody, kary); 8) wykazywanie zdolności i gotowości do podejmowania decyzji w zakresie swoich kompetencji; 9) terminowe i rzetelne wykonywanie poleceń służbowych. 5. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora i nauczycieli oraz okres jego przyznania ustala się uwzględniając poziom spełnienia warunków, o których mowa w ust. 3 i 4. 6. Wysokość środków przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli określa się  jako 1 % sumy rocznych wynagrodzeń zasadniczych wszystkich nauczycieli  zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Bukowiec. 7. Dodatek motywacyjny przyznaje się dwa razy w roku na okres od 1 stycznia do 31  sierpnia i od 1 września do 31 grudnia . 8. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia. § 6.1. Wykaz stanowisk i funkcji, których zajmowanie bądź wykonywanie uprawnia do dodatku funkcyjnego określa § 3 rozporządzenia. 2. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego wynosi dla: 1) dyrektora przedszkola 12% - 30% wynagrodzenia zasadniczego 2) dyrektora szkoły do 8 oddziałów 15 % - 40% wynagrodzenia zasadniczego 3) dyrektora szkoły powyżej 9 oddziałów 20% - 50% wynagrodzenia zasadniczego 4) wychowawca klasy I –III szkoły podstawowej oraz oddziału przedszkolnego 1,5 % wynagrodzenia zasadniczego 5) wychowawca klas IV – VI szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych 1,0 % wynagrodzenia zasadniczego 6) opiekun stażu 1,0 % wynagrodzenia zasadniczego 3. Prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło objęcie stanowiska lub funkcji uprawniających do dodatku, a jeżeli objęcie stanowiska lub funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 4. W razie zbiegu dwóch lub więcej tytułów do dodatku funkcyjnego, dodatek ten przysługuje z każdego tytułu. 5. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko lub funkcję, traci prawo do dodatku z końcem miesiąca, w którym upłynął okres zajmowania stanowiska lub sprawowania funkcji. 6. Dodatek nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie stanu nieczynnego i urlopu dla poratowania zdrowia, w okresie, za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 7. Dodatek funkcyjny dyrektorowi szkoły ustala Wójt Gminy. 8. Dodatek funkcyjny osobom pełniącym inne stanowiska w szkole ustala dyrektor szkoły. 9. Dodatek funkcyjny wypłacany jest co miesiąc z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia § 7.1.Nauczycielom przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach, określonych w odrębnych przepisach w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. 2. Dodatek za warunki pracy przysługuje proporcjonalnie do realizowanego wymiaru godzin, w warunkach określonych w ust. 1. 3. Dodatek przysługuje za okres faktycznego wykonywania pracy, o której mowa w ust. 1 oraz w okresie nie wykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego. 4. Dodatek za warunki pracy ustala dla nauczyciela dyrektor szkoły, a dla dyrektora Wójt Gminy. 5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu. § 8.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc sumę stawki przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za warunki pracy przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela. 2. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć krótszy niż 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych w organizacji roku szkolnego oraz za dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. 4. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizowć z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z: 1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów; 2) wyjazdem dzieci i młodzieży na wycieczki lub imprezy; 3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie - traktuje się jak godziny faktycznie odbyte. 5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub o ¼, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym. 6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się z dołu. § 9.1. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio § 8. 2. W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, za faktycznie zrealizowane godziny zastępstw przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych. 3. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu. § 10. Dokonuje się podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze: 1) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta Gminy; 2) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły. § 11. 1. Nagroda, o której mowa w § 10, może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku, który posiada wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej 3 z następujących kryteriów: 1) w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej: a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowania autorskich programów i publikacji, c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone udziałem przez uczniów (zespół uczniów) i wychowanków w międzyszkolnych konkursach, zawodach, przeglądach, festiwalach, itp. d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce, e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe, f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole lub placówce przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach, g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe, h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży, i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami, 2) w zakresie pracy opiekuńczej: a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzi ubogich lub patologicznych, b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,, c) organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami; 3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na: a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego, b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela. 2. Wnioski o nagrodę Wójta Gminy lub dyrektora szkoły mogą składać: 1) organy szkoły; 2) organ sprawujący nadzór pedagogiczny; 3) organizacje związkowe. 3. Wnioski o nagrodę Wójta Gminy składa się w Urzędzie Gminy, a o nagrodę dyrektora w szkole. 4. Wnioski, o których mowa w ust. 2, należy składać do dnia 3 września każdego roku  i winny one zawierać: 1) imię i nazwisko oraz stanowisko nauczyciela, nazwę szkoły, staż pracy nauczyciela oraz przyznane mu wcześniej nagrody i odznaczenia; 2) szczegółowe uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody; 3) opinię zakładowej organizacji związkowej, do której kandydat należy. § 12.1. Nagrody, o których mowa w § 10, przyznaje się z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy, albo dyrektor szkoły, może przyznać nagrodę w innym czasie według zasad określonych w niniejszym regulaminie. 2. Wysokość nagrody Wójta Gminy nie może być wyższa niż 200% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty. 3. Kopię decyzji o przyznaniu nagrody umieszcza się w aktach osobowych nauczyciela. § 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz dyrektorom szkół. § 14. Traci moc uchwała Nr XVI/124/2000 Rady Gminy Bukowiec z dnia 15 września 2000r. w sprawie zasad wynagrodzenia nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz Uchwała Nr V/49/2003 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie dokonania zmian w załączniku do uchwały w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 września 2003r. Nr 92 poz. 1349) § 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2005r.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845. [2] zmiany wymienionego rozporządzenia ogłoszone zostały w Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1074, z 2001 r. Nr 52, poz. 544, z 2002 r. Nr 160, poz. 1323 z 2003 Nr 34, poz. 286 i z 2004 r. Nr 74, poz. 667.

Uzasadnienie

W związku z nowelizacją Karty Nauczyciela, wprowadzoną ustawą z dnia 15 lipca 2004r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 179, poz. 1845) organy prowadzące szkoły zostały zobligowane, na podstawie art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2005r., do określenia w drodze regulaminu obowiązującego od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia z uwzględnieniem przepisów dot. tej problematyki. Rozwiązania zawarte w regulaminie uzyskały zgodę związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>