Uchwała nr XXXVII/239/14 z dnia 20 marca 2014 w sprawie aktualizacji podziału gminy Bukowiec na stałe obwody głosowania

Uchwała nr XXXVII/239/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 marca 2014

w sprawie aktualizacji podziału gminy Bukowiec na stałe obwody głosowania Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179 i 180), na wniosek Wójta Gminy Bukowiec uchwala się, co następuje: § 1. 1. Dokonuje się aktualizacji opisów granic stałych obwodów głosowania w gminie Bukowiec, przyjętych uchwałą nr XXIII/146/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy Bukowiec na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2012 r. poz. 2923) w zakresie: 1) uzupełnienia opisu granic obwodu głosowania nr 2 na: „sołectwo BUKOWIEC - część, ulice: DWORCOWA (od skrzyżowania z ulicami Młyńską i Owocową w kierunku Polskich Łąk), KOLEJOWA, OWOCOWA, WIATRAKOWA; oraz sołectwa BRANICA; KRUPOCIN”; 2) zmiany adresu siedziby obwodowej komisji wyborczej w Przysiersku na „SZKOŁA PODSTAWOWA w PRZYSIERSKU, ul. Szkolna 5, Przysiersk” 3) dodania oznaczenia „*” przy siedzibie obwodowej komisji wyborczej w Przysiersku oznaczającego, że ten lokal wyborczy jest dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. 2. Jednolity podział gminy Bukowiec na stałe obwody głosowania, uwzględniający zmiany wymienione w ust. 1, zawiera załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy. § 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. § 4. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego pismem sygn. DBD-733-26/14 z 26 lutego br. wskazał na konieczność poprawienia przejrzystości opisu granic obwodu nr 2, zawartego w załączniku do uchwały nr XXIII/146/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy Bukowiec na stałe obwody głosowania, polegającego na wprowadzeniu określenia „oraz sołectwa” przed wymienionymi nazwami sołectw: Branica i Krupocin. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Bukowiec uchwały nr XXIX/192/13 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Przysiersk, należy uaktualnić adres siedziby obwodowej komisji wyborczej na właściwy, zawierający nazwę ulicy oraz na nowo przypisany numer porządkowy nieruchomości (stary adres – Przysiersk 121, nowy adres – Przysiersk, ul. Szkolna 5). W ostatnim kwartale 2013 roku Gmina Bukowiec realizowała zadanie inwestycyjne polegające m. in. na dostosowaniu obiektu Szkoły Podstawowej w Przysiersku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obecnie obiekt spełnia wymagane przepisami prawa kryteria w zakresie możliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne, tak więc może również pełnić rolę lokalu wyborczego dostosowanego dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Ponadto wyposażenie lokalu wyborczego w trakcie głosowań będzie dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załącznik do uchwały Nr XXXVII/239/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 marca 2014 r.

Podział gminy Bukowiec na stałe obwody głosowania

bip_fotka.php

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>