Dług publiczny

Informacja o zaciągniętych pożyczkach, kredytach długoterminowych i wyemitowanych obligacjach komunalnych

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2014 roku z tytułu podjętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji wynoszą 5.746.288,94 zł tj. 26,26% w stosunku do wykonanych dochodów w 2014 r. Po wyłączeniu pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań z budżetu UE zadłużenie wynosi 5.549.784,15 zł tj. 25,37% w stosunku do wykonanych dochodów w 2014 r.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2014 r.  2.662.304,15 zł:

bip_fotka.php

Gmina w czerwcu 2014 r. zaciągnęła pożyczkę krótkoterminową na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na zadanie Zakup sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w gminie Bukowiec  w wysokości 990.000,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu. Spłata pożyczki nastąpiła po przeprowadzonym postępowaniu weryfikującym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w październiku 2014 r. Prowizja za uruchomienie pożyczki oraz odsetki to 3.572,80 zł. Gmina w październiku 2014 r. zaciągnęła pożyczkę długoterminową na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na zadanie Budowa boiska oraz utwardzenie i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Korytowo w wysokości 196.504,79 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu. Prowizja za uruchomienie pożyczki oraz odsetki to 317,90 zł. Spłata pożyczki nastąpi w 2015 r. po przeprowadzonym postępowaniu weryfikującym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. W 2014 r. zaciągnięto jedną pożyczkę długoterminową w WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 490.000,00 zł na zadanie Zakup sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w gminie Bukowiec.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 2.887.480,00 zł, z tego:

bip_fotka1.php

W 2014 r. zaciągnięto dwa kredyty długoterminowe w wysokości 508.000,00 zł na zadanie Przebudowa drogi Bramka – Kawęcin – Dąbrówka oraz w kwocie 520.000,00 zł na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 1262C stacja kolejowa Bukowiec – droga nr 240 wraz z budową chodnika. W czerwcu i w grudniu 2004 roku Gmina Bukowiec dokonała emisji obligacji komunalnych o łącznej wartości 1.500.000,00 zł. Agentem emisji został, wyłoniony w drodze przetargu, Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa. Emisja czerwcowa obejmowała 8 sztuk po 50.000,00 zł każda – dwie serie (seria II i IH – dziesięcio i dziewięcioletnie). Emisja grudniowa obejmowała 22 obligacje po 50.000,00 zł każda – siedem serii (seria IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG). Od obligacji komunalnych gmina zapłaciła prowizję dla agenta emisji w wysokości 13.500,00 zł za przeprowadzenie i organizację emisji. Odsetki z tytułu obligacji komunalnych są oparte na konstrukcji średniej ważonej rentowności 52 tygodniowych bonów skarbowych, z czterech ostatnich przetargów organizowanych przez Ministerstwo Finansów i płatne w okresach rocznych. W grudniu 2006 roku gmina dokonała wykupu obligacji komunalnych serii IA w wysokości 200.000,00 zł, w następnym roku dokonano wykupu serii IB w wysokości 150.000,00 zł, w 2008 r. serii IC w kwocie 150.000,00 zł, w 2009 r. serii ID za kwotę 150.000,00 zł,  w 2010 r. serii IE za kwotę 150.000,00 zł, w 2011 r. serii IF za kwotę 150.000,00 zł, w 2012 r. serii IG za kwotę 150.000,00 zł,  w 2013 r. serii IH za kwotę 200.000,00 zł, a w 2014 r. serii II za kwotę 200.000,00 zł,. W 2005 roku zapłacono odsetki w kwocie 119.986,66 zł., w 2006 roku 89.779,87 zł, w 2007 r. 73.139,67 zł., w 2008 r. 74.788,79 zł, w 2009 r. 79.106,66 zł, w 2010 r. 53.057,85 zł, w 2011 r. 38.423,34 zł, w 2012 r. 33.927,94 zł, w 2013 r. 24.994,40 zł, a w 2014 r. 12.590,96 zł.  Ogółem odsetki spłacono w kwocie 613.296,11 zł. Na dzień 30 czerwca 2014  r. zobowiązanie zostało uregulowane.

Reasumując w 2014 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykupu obligacji komunalnych dokonano spłaty w wysokości 1.176.200,00 zł, spłacono również pożyczkę zaciągniętą na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 990.000,00 zł oraz spłacono odsetki w kwocie 192.414,63 zł. Wygospodarowane przychody z innych rozliczeń za rok 2013 i lata ubiegłe wyniosły 823.047,79 zł w całości zostały przeznaczone na spłatę powyższych zobowiązań. Brakującą kwotę 353.152,21 zł uregulowano z oszczędności wydatków 2014 r.

Gmina w 2013 r. zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 270.000,00 zł, w 2014 r. pożyczkę długoterminową jako częściowy wkład własny na zadania z udziałem środków z budżetu UE. Są to zadania finansowane  w co najmniej 60% ze środków budżetu UE, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami. Zobowiązania te podlegają wyłączeniu z art. 243 ust 3a ustawy o finansach publicznych. W 2014 r. spłacono kwotę 45.000,00 zł jako kwotę podlegającą wyłączeniu z art. 243 ust 3a ustawy o finansach publicznych.

Gmina Bukowiec posiada płynność finansową i wszystkie jej zobowiązania są realizowane terminowo i zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów. Na dzień 31 grudnia 2014 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wynosi 5.746.288,94 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 196.504,79 zł.

Gmina Bukowiec w 2013 r. udzieliła poręczenia w wysokości 193.790,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu. GBP zaciągnęła pożyczkę w wysokości 193.790,00 zł w WFOSiGW w Toruniu na wkład własny zadania „Budowa gminnej biblioteki publicznej w Bukowcu”. Zaplanowane poręczenie na 31 grudnia 2014 r. 161.494,00 zł, planowana wysokość spłat pożyczki w 2014 r to 32.296,00 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>