Statut Gminy Bukowiec

UCHWAŁA NR XXIX/159/09 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 16 czerwca 2009 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Bukowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr VII/73/2003 Rady Gminy Bukowiec z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Bukowiec (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 142, poz. 1942) zmienionej uchwałą nr XXVIII/224/05 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2006 r. Nr 32, poz. 1495) oraz uchwałą nr XXXIII/269/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego Nr 114, poz. 1686) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchyla się pkt 7;

2) w § 5 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) Szkoła Podstawowa im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bukowcu;”,

b) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) Szkoła Podstawowa im. Doktora Floriana Ceynowy w Przysiersku;”;

3) § 30 otrzymuje brzmienie: „§ 30. Obsługę Rady i jej organów zapewnia Referat Administracji, wchodzący w skład Urzędu Gminy.”;

4) w § 73 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być podpisany przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.”;

5) § 75 otrzymuje brzmienie: „§ 75. Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Referat Administracji, wchodzący w skład Urzędu Gminy.”;

6) w § 94 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Referacie Administracji, w dniach pracy Urzędu Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.”

7) w § 99 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) skarbnik – na podstawie powołania przez Radę Gminy na wniosek wójta;”

8) uchyla się § 100;

9) uchyla się § 101.

§ 2. Przyjąć jednolity tekst Statutu stanowiącego załącznik do uchwały Nr VII/73/2003 Rady Gminy Bukowiec z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Bukowiec, z uwzględnieniem zmian dokonanych uchwałą nr XXVIII/224/05 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bukowiec, uchwałą nr XXXIII/269/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. Rady Gminy Bukowiec w sprawie zmiany Statutu Gminy Bukowiec oraz niniejszą uchwałą, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy /-/ Czesław Wszołek

Plik do pobrania: Statut Gminy Bukowiec  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>