Budżet Gminy na 2012 rok

UCHWAŁA NR XIII/85/11 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
1. Dochody budżetu gminy w wysokości 15.385.251,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1, a) dochody majątkowe - 2.046.960,88 zł : b) dochody bieżące - 13.338.290,12 zł .
§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.225.251,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2. a) wydatki bieżące w wysokości 12.372.701,00 zł , w tym: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.424.320,00 zł - dotacje w wysokości 345.149,00 zł - wydatki na obsługę długu w wysokości 210.000,00 zł b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 5.852.550,00 zł 2. Określa się wydatki na poszczególne programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 3a.
§ 3
1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 2.840.000,00 zł 2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie: - kredyt bankowy długoterminowy - 240.000,00 zł - pożyczka z EFRWP - 600.000,00 zł - pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Toruniu - 2.000.000,00 zł
§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie 24.000,00 zł 2) celowe w wysokości 81.000,00 zł a) rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł b) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 31.000,00 zł
§ 5
Określa się przychody i rozchody budżetu w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 1) przychody w kwocie 4.083.552,00 zł 2) rozchody w kwocie 1.243.552,00 zł
§ 6
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 7
Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 283.149,00 zł, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 62.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8
§ 8
1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla: 1) zakładów budżetowych: przychody - 1.450.223,00 zł, koszty - 1.450.223,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 9
Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 10
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.840.000,00 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.243.552,00 zł.
§ 11
1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 11.
§ 12
Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych: a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.840.000,00 zł, c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.243.552,00 zł, 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 13
1. Ustala się dochody w kwocie 79.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 72.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 12. 2. Ustala się wydatki w kwocie 6.600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 12.
§ 14
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Czesław Wszołek
Uzasadnienie
Budżet Gminy Bukowiec na rok 2012 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych oraz Uchwał Rady Gminy z dnia 28 października 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2012. Planowane dochody w wysokości 15.385.251,00 zł są zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i wynoszą 18.225.251,00 zł.Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty kredytami bankowymi długoterminowymi i pożyczką długoterminową. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek i kredytów, odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych, utrzymania zasobów mienia gminnego, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii oraz dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>