Zarządzenie nr 22/20 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Bukowiec za 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 22/20 WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Bukowiec za 2019 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy w Bukowcu sprawozdanie finansowe gminy za rok 2019 składające się z: a) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia, b) bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia, c) rachunku zysków i strat jednostki stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia, d) zestawienia zmian w funduszu jednostki stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia, e) informacji dodatkowej stanowiącej załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Wójt na mocy przepisów art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie finansowe gminy za rok ubiegły w terminie do 31 maja roku następującego po roku budżetowym.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>