Opłata targowa

Uchwała nr XII/82/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 listopada 2015

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 15 i art.19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 oraz z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777 i poz. 1890) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M. P. z 2015 r. poz. 735), uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na obszarze Gminy Bukowiec.

§ 2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 12,00 zł.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 2. Opłatę targową należy wnosić do kasy Urzędu Gminy Bukowiec lub do rąk inkasenta. 3. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się przewodniczących organów jednostek pomocniczych gminy (sołtysów): 1) Panią Małgorzatę Didyk; 2) Pana Jerzego Jakób; 3) Pana Marka Kantak; 4) Pana Zbigniewa Kotowskiego; 5) Pana Zbigniewa Kruczyńskiego; 6) Panią Małgorzatę Kutowską; 7) Panią Mariolę Lubańską; 8) Pana Zdzisława Rambalskiego; 9) Panią Jolantę Szopińską; 10) Panią Alicję Tymczak; 11) Panią Joannę Włoch; 12) Pana Sławomira Wysockiego; 13) Panią Dorotę Zięba, - z ograniczeniem prawa poboru do sołectwa, w którym wykonują mandat sołtysa. 4. Zobowiązuje się inkasentów do rozliczania z zainkasowanej kwoty, za okresy miesięczne w terminie do 1-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek bankowy Gminy Bukowiec lub do kasy Urzędu Gminy w Bukowcu.

§ 4. Ustala się wynagrodzenie inkasentów w wysokości 40 % od zainkasowanej kwoty.

§ 5. Traci moc uchwała nr II/21/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 160, poz. 2387).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Maksymalna dzienna stawka opłaty targowej wynosi 758,47 złotych. Rada Gminy, mając na uwadze specyfikę warunków lokalnych, ustaliła stawkę na poziomie 12,00 złotych dziennie. Opłata – zgodnie z definicją ustawową pobierana będzie na targowiskach, którymi są wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel. Wprowadzenie opłaty targowej będzie miało korzystny wpływ na poziom dochodów gminy w roku 2016.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>