Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku rolnym

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku rolnym przyznawane są na wniosek podatnika. I. Ulgi ustawowe 1. Podstawa prawna: -  ustawa z dnia 15 listopada  1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zmianami) 2. Rodzaje ulg: 1) Ulga inwestycyjna. 1. Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na: 1/ budowę lub modernizację budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska, 2/ zakup i zainstalowanie: -  deszczowni, -  urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę , -  urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii ( wiatru, biogazu, słońca, spadku wód). Ulga ta przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych  na terenie gminy, w której została dokonana  inwestycja  -  w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych - jeżeli wydatki te nie zostały w całości lub części sfinansowane z udziałem środków publicznych 2. Wymagane dokumenty: - wniosek, - zestawienie poniesionych wydatków  inwestycyjnych, - rachunki dokumentujące poniesione wydatki  (oryginały do wglądu). Rachunek powinien odpowiadać wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów  z dnia 24 grudnia 2002 r. (Dz.U. z 2002 r.Nr 240, poz. 2063). 3. Opłaty: -  bez opłaty   2) Ulga w związku z wystąpieniem klęski żywiołowej

1. Ulgi w podatku rolnym przyznaje się także w razie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, która spowodowała istotne szkody  w budynkach, ziemiopłodach, inwentarzu żywym i martwym albo drzewostanie. Ulga taka polega na  zaniechaniu  ustalania albo poboru podatku w całości bądź w części, w wysokości zależnej od rozmiarów strat spowodowanych klęską  w gospodarstwie rolnym. Przyznając ulgę i  ustalając jej wysokość uwzględnia się wysokość otrzymanego odszkodowania z tytułu  ubezpieczenia ustawowego. Ulgę przyznaje się za  ten rok podatkowy, w którym został wprowadzony stan klęski żywiołowej: jeżeli klęska miała miejsce po zapłaceniu podatku  za dany rok, ulgę stosuje się w następnym roku podatkowym.

2. Wymagane dokumenty:

-wniosek, -dokument potwierdzający wystąpienie klęski żywiołowej, -zaświadczenie o wysokości odszkodowania uzyskanego z tytułu ubezpieczenia ustawowego. 3. Opłaty: - bez opłat.   3. Miejsce załatwienia  sprawy: Urząd Gminy Bukowiec ul. Dr Floriana Ceynowy 14 86-122 Bukowiec pokój nr 4, tel. (052) 33 09 317 4. Termin  załatwienia: - do 30 dni 5. Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy.

II. Zwolnienia ustawowe.

1. Zwolnienia ustawowe w podatku rolnym przyznawane na wniosek podatnika, dotyczą:

- gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej  100 ha: będących przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży; będące przedmiotem umowy o oddanie  gruntów w  użytkowanie wieczyste; wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objętych w trwałe zagospodarowanie,

- grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania  nieużytków – na okres 5 lat, licząc  od roku  następnego po zakończeniu zagospodarowania,

- grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia – na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów.

Po upływie okresu  wyżej wymienionych zwolnień stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%. - gruntów ornych,  łąk i pastwisk objętych melioracją, w roku, w którym uprawy zostały zniszczone wskutek robót drenarskich,

- grunty gospodarstw rolnych, na  których zaprzestano produkcji rolnej, z tym,  że zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż  20% powierzchni użytków rolnych  gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha  -  na okres nie dłuższy niż 3 lata, w stosunku do tych samych  gruntów.

2. Wymagane dokumenty:

- wniosek, - stosowne oświadczenia podatnika.

3. Opłaty:

- bez opłat.

4. Miejsce załatwienia  sprawy:

                            Urząd Gminy Bukowiec ul. Dr Floriana Ceynowy 14 86-122 Bukowiec pokój nr 4, tel. (052) 33 09 317

5. Termin  załatwienia: - do 30 dni 6. Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>