Woda i ścieki - taryfy i stawki

Uchwała nr XII/86/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 listopada 2015

w sprawie zatwierdzenia taryf i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bukowiec w 2016 roku

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić taryfy i stawki zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na następującym poziomie: 1) cena za dostarczenie 1m³ wody – 2,10 zł + VAT; 2) cena za odprowadzenie 1m³ ścieków komunalnych – 4,20 zł + VAT; 3) cena za odprowadzenie 1m³ ścieków przemysłowych – 10,00 zł + VAT.

§ 2. Taryfy i stawki określone w § 1 pkt od 1 do 3 mają zastosowanie do dostaw wody, odprowadzania ścieków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 3. Dopuszcza się możliwość kalkulacji indywidualnej stawki za ścieki przemysłowe w przypadku przyjmowania ścieków uciążliwych z zakładów produkcyjnych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

W trakcie postępowania zatwierdzającego, w oparciu o przepisy art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, na podstawie dostarczonej dokumentacji ustalono, że Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukowcu opracował taryfy i stawki zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 23 ustawy oraz przepisami rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886 ze zm.).

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>