Mienie komunalne

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Bukowiec

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Wójt Gminy przedkłada informacje o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

Mienie komunalne Gminy Bukowiec

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa Wyszczególnienie składników mienia komunalnego Wartość początkowana dzień 1.01.2017r. Przychody Rozchody Wartość końcowa na dzień 31.12.2017r.
1 2 3 4 5 6
0 Grunty 5 173 060,87 483 026,00 -7 564,08 5 648 522,79
1 Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego 8 765 183,27 56 563,14 0,00 8 821 746,41
2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 41 379 408,98 2 627 906,77 -2 278 185,91 41 729 129,84
3 Kotły i maszyny energetyczne 322 432,68 0,00 0,00 322 432,68
4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 240 241,53 3 694,92 -15 553,92 228 382,53
5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 182 259,79 0,00 0,00 182 259,79
6 Urządzenia techniczne 100 086,03 23 112,13 0,00 123 198,16
7 Środki transportu 2 773 512,07 70 000,00 0,00 2 843 512,07
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 41 750,98 54 859,70 0,00 96 610,68
N Wartości niematerialne i prawne 48 258,83 0,00 0,00 48 258,83
RAZEM 59 026 195,03 6 377 531,74 -5 359 672,99 60 044 053,78
 

Zmiana w przychodach i rozchodach obejmuje okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. tj. od informacji o mieniu komunalnym złożonej do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.

Szczegółowe dane dotyczące grupy 0 – „Grunty”

l.p nazwa obiektu stan na 31.12.2016  wartość w zł stan na 31.12.2017  wartość w zł
1 Użytki rolne - (gr.01) w tym: 44,2562   1 760 627,88 44,2698   1 760 767,15
Grunty orne 36,5070   1 374 222,13 36,5206   1 374 361,40
Sady 0,1959       11 831,64 0,1959       11 831,64
Łąki trwałe 1,9969       39 218,00 1,9969       39 218,00
Pastwiska trwałe 2,2913       48 140,20 2,2913       48 140,20
Grunty rolne zabudowane 3,2651      287 215,91 3,2651      287 215,91
2 Grunty leśne - (gr.02) w tym: 20,6279      509 687,30 20,6279      509 687,30
Lasy 18,8662      485 993,30 18,8662      485 993,30
Grunty zadrzewione i zakrzewione 1,7617       23 694,00 1,7617       23 694,00
3 Grunty zabudowane i zurbanizowane- (gr. 03) 145,7214   2 639 889,89 163,1893   3 115 212,54
Tereny mieszkaniowe 2,4610      183 712,73 2,4610      183 712,73
Tereny Przemysłowe 0,2573       25 730,00 0,2573       25 730,00
Tereny Zabudowane (inne) 1,7034      129 680,15 1,7034      129 680,15
Zurbanizowane tereny niezabudowane 0,0009              45,00 0,0009              45,00
Użytki kopalne 0,0600            900,00 0,0600            900,00
Tereny komunikacyjne (gr 04) 141,2388   2 299 822,01 158,7067   2 775 144,66
w tym: inne tereny komunikacyjne 0,0000                   - 17,3892      473 700,00
4 Tereny różne - (gr. 05) 5,5213      100 696,24 5,5213      100 696,24
5 Nieużytki - (gr. 06) 4,7933       72 087,13 4,7933       72 087,13
6 Wody - (gr. 07) 5,3631       90 072,43 5,3631       90 072,43
RAZEM 226,2832   5 173 060,87 243,7647   5 648 522,79

uwagi: W 2017 sprzedano: na powiększenie sąsiedniej nieruchomości działkę nr 141/6 o powierzchni 0,0322 ha w Bukowcu, przejęto prawo użytkowania gruntów po zlikwidowanej linii kolejowej Świecie - Złotów: w obrębie Poledno, Branica i Gawroniec o powierzchni ogólnej 17,3892 ha, W wyniku wyroku sądowego stwierdzono zasiedzenie i zmniejszeniu uległa powierzchnia dróg w obrębie Branica  o 0,0100 ha;  Przejęto na poszerzenie dróg działki w Korytowie o powierzchni 0,0526 ha; w związku z decyzją na realizację inwestycji drogowej przejęto grunty rolne pod drogi w Korytowie - działki nr 118/1-0,0518 ha i nr 117/9 - 0,0658 ha, przejęto pod drogi grunty o powierzchni 0,0361 ha w Przysiersku; W związku z prawomocnym postanowieniem sądu, dotyczącym zasiedzenia działek 202/3 i 202/4 w Przysiersku zmniejszeniu uległa powierzchnia gruntów zabudowanych o 0,0718 ha.

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. dokonano następujących zmian składników mienia w grupie „0” – grunty. przejęto: - gruntów z przeznaczeniem pod drogi *1)        0,5621 ha - realizacja zadań własnych w dziedzinie transportu - inne tereny komunikacyjne *2)              17,3892 ha - gruntów z przeznaczeniem pod parkingi i zaplecza techniczne           0,0000 ha - przejęto od AWRSP           0,0000 ha ponadto - gruntów w użytkowaniu wieczystym 0,6214 ha - wydzierżawiono użytków rolnych 27,4028 ha - wynajęto mieszkań 26 szt. - wynajęto lokali użytkowych 3 szt. - wynajęto lokali nieużytkowych 0 szt. sprzedano: - na poszerzenie nieruchomości        0,0322 ha (działka nr 141/1 w Bukowcu - na polepszenie warunków gospodarowania nieruchomości sąsiedniej - sprzedano osobom fizycznym, wartość przedmiotu sprzedaży wg ceny zbycia 6030,00 zł, wg ewidencji księgowej wartość ST wynosiła 1 032,02 zł) - pod lokalem użytkowym         0,0000 ha - lokal użytkowy                 -    szt. - lokal mieszkalny                  -    szt. Pozostawiono w bezpośrednim zarządzie gminy: - nieczynne składowisko odpadów komunalnych             1 szt. *2) Przejęto prawo użytkowania wieczystego gruntów po zlikwidowanej linii kolejowej Świecie – Złotów z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w dziedzinie transportu,  w obrębach: - Gawroniec – dz. 17 - 2,9500 ha, 17/2 – 5,7400 ha, - Poledno – dz. 85 - 4,0400 ha, dz. 45 – 0,3800 ha, dz. 38 - 2,3000 ha, - Branica – dz. 149 – 0,9992 ha, 171/2 – 0,0200,  173 – 0,9600 ha łączna powierzchnia przejętych gruntów - 17,3892 ha (wartość przejętych gruntów wynosi 473 700,00  zł); *1) przejęto grunty pod drogi od osób fizycznych: w Korytowie – działka nr 91/1 o powierzchni 0,0526 ha, o wartości 1 052,00 zł; w Przysiersku - działka nr 310/1 o  powierzchni 0,0361 ha o wartości 722,00 zł; W wyniku stwierdzenia przez sąd zasiedzenia nieruchomości dokonano pomniejszenia stanu gruntów: - w Przysiersku, (w grupie: tereny mieszkaniowe) – działki nr 202/3 i 202/4 o powierzchni łącznej 0,0718 ha na wartość ST wynoszącą  6380,71 zł, - w Branicy, (w  grupie tereny komunikacyjne) – działka nr 340 o powierzchni 0,0100 ha na wartość ST wynoszącą 151,35 zł; - w Korytowie przejęto działki pod drogę, w związku z realizacją inwestycji drogowej w ramach ZRID –decyzja nr 5/2017 z dnia 28.07.2017 r., oznaczonych  numerami ewidencyjnymi, o powierzchni odpowiednio: nr  118/1- Rola- grunty orne  0,0518  ha, nr 117/9  0,0658 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Korytowo, w jednostce rejestrowej Bukowiec. Wartość w/w działek została oszacowana na kwotę odpowiednio dz. 118/1 3.307,00,- zł, działka  117/9  4.245,00 zł. Do wszystkich gruntów i innych środków trwałych wykazanych wyżej gmina ma prawo własności ujawnione w księgach wieczystych. Przewidywane dochody w 2018 r. z tytułu wykonywania prawa własności: - ze sprzedaży mienia komunalnego   0,00 zł w tym sprzedaż bezgotówkowa   0,00 zł - z dzierżawy gruntów (brutto)   23513,93 zł - z użytkowania wieczystego gruntów (brutto)   2 073,19 zł Uzyskane dochody w 2017 r. z tytułu wykonywania prawa własności: - ze sprzedaży mienia komunalnego   6 030,00 zł w tym sprzedaż bezgotówkowa  6 030,00 zł - z dzierżawy gruntów (brutto)   23 484,06 zł - z użytkowania wieczystego gruntów (brutto)   2 073,19 zł Gmina Bukowiec nie posiada ograniczonych praw rzeczowych, akcji, wierzytelności i udziałów w spółkach. Gmina jest użytkownikiem wieczystym  gruntów przejętych w użytkowanie wieczyste od PKP S.A. w 2017 roku o powierzchni: 17,3892 ha, których wartość na dzień przejęcia prawa użytkowania wieczystego wynosi 473.700,00 zł.

 

Grupa 1 – Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego

W sierpniu przyjęto wiatę przystankową w m. Krupocin 4.599,40 zł, we wrześniu podniesiono wartość budynku komunalnego w Bukowcu  o  43.000,00 zł. W grudniu podniesiono wartość budynku OSP w Bukowcu o kwotę 8.963,74 zł.

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W styczniu rozbudowano oświetlenie drogowe w m. Bramka i Przysiersk o łącznej wartości 27.893,57 zł oraz utwardzony plac w Przysiersku 10.940,00 zł. W maju przyjęto utwardzony plac w Polskich Łąkach 11.500,00 zł. W czerwcu przekazano indywidualne systemy  kanalizacji zagrodowej mieszkańcom m. Bramka, Korytowo, Tuszynki i Polskie Łąki o wartości początkowej 2.278.185,91 zł. W lipcu przyjęto drogę w m. Branica o wartości 2.215.811,20 zł, w sierpniu kanalizację deszczową ul. Krótkiej 138.292,00 zł , a w wrześniu drogę ul. Krótka w Bukowcu 141.490,00 zł.  Podniesiono wartość obiektu sportowego w Przysiersku o 74.980,00 zł. Gmina od PKP otrzymała chodnik w Gawrońcu o wartości 7.000,00 zł.

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

W czerwcu przyjęto na podstawie OT zestaw komputerowy o wartości 3.694,92 zł. W listopadzie zlikwidowano trzy zestawy komputerowe w świetlicy w Krupocinie i w Polednie o łącznej wartości 15.553,92 zł.

Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

W listopadzie przyjęto sterylizator świetlny na suw w Bukowcu o wartości 23.112,13 zł.

Grupa 7 – Środki transportu

W maju na podstawie OT dokonano przyjęcia samochód marki Audi na rzecz OSP w Przysiersku o wartości początkowej 70.000,00 zł.

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

W maju na podstawie OT przyjęto zestaw zabawowy – plac zabaw w m. Plewno 7.859,70 zł, a w sierpniu zestaw narzędzi hydraulicznych dla OSP w Bukowcu o wartości 47.000,00 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>