Statut Gminy Bukowiec

UCHWAŁA NR XXXVII/236/17 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 24 listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bukowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminy Bukowiec stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 3. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała nr VII/73/2003 Rady Gminy Bukowiec z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Bukowiec (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 142, poz. 1942), zmieniona uchwałą nr XXVIII/224/05 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2006 r. Nr 32, poz. 1495), uchwałą nr XXXIII/269/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 114, poz. 1686) oraz uchwałą nr XXIX/159/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 16 czerwca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz. 1342).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Rada Gminy Bukowiec powołała doraźną Komisję ds. opracowania zmian w Statucie Gminy. Celem działania Komisji było opracowanie projektu zmian w obowiązującym Statucie, które będą uwzględniać aktualnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności zmiany wynikające z dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Bukowiec do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz rozpatrywania skarg i petycji, z jednoczesnym uwzględnieniem zapisów Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy. Załącznik do niniejszej uchwały stanowi Statut, z uwzględnieniem wypracowanych i zatwierdzonych zmian.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>