Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Oświaty za 2019 rok

Komisja Oświaty pracowała na podstawie przygotowanego i zatwierdzonego przez Sesję Rady Gminy kwartalnym planie pracy komisji.

W pierwszym kwartale Komisja,jako pierwszy temat,zatwierdziła plan pracy Komisji Oświaty na 2019 rok. Komisja spotkała się z Dyrektorem Gminnej Przychodni w Bukowcu,celem analizy zabezpieczenia medycznego mieszkańców gminy .przez tą placówkę. Członkowie Komisji także omówili z Panią Dyrektor tejże placówki bieżące problemy i potrzeby związane z rozwojem przychodni oraz poprawy jakości usług leczniczych. Komisja Oświaty spotkała się także z Dyrektorami szkół w Gminie Bukowiec oraz z Kierownikiem Zespołu Obsługi Oświaty,celem analizy problemów wynikających z bieżącym funkcjonowaniem szkół. Komisja Oświaty ustaliła także wraz z Dyrektorami termin zorganizowania uroczystości wyróżnienia uczniów oraz zasady kryteriów typowania uczniów oraz ilości z każdej szkoły uczniów do wyróżnienia .Komisja Oświaty pracowała także nad projektami uchwał, mający pojawić się na Sesjach Rady Gminy. W drugim kwartale członkowie Komisji Oświaty zapoznali się sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok i sprawozdaniem finansowym, które to zostały przez komisję zatwierdzone. Członkowie komisji udzielili także absolutorium Wójtowi Gminy Bukowiec panu Adamowi Licznerskiemu absolutorium za wykonanie budżetu za miniony rok. Komisja spotkała się także z kierownikiem Gminnej Biblioteki,panią Anną Kruczyńską a także z panią Martą Floryszak oraz z opiekunami boisk Orlik. Na posiedzenie były także członkinie Kół Gospodyń Wiejskich. Celem tego posiedzenia komisji było zapoznanie się z planami imprez kulturalnych i sportowych w bieżącym roku, Omówiono także bieżące problemy związane z funkcjonowaniem tych instytucji a także spotkanie to miało także na celu powołanie komitetu organizacyjnego na uroczystość „Dni Gminy Bukowiec”. Komisja Oświaty,przy współpracy z nauczycielami podstawowej i uczniami tejże szkoły a także pracownikami Urzędu Gminy zorganizowała wspaniałą uroczystość wyróżnienia uczniów, którzy zasłużyli na takie wyróżnienie. Trzeci kwartał był też pracowity dla Komisji Oświaty. Komisja współorganizowała uroczyste obchody ”Dni Gminy Bukowiec” które były wspaniałą imprezą, dającą radość mieszkańcom gminy i nie tylko. Była to też okazja do wspaniałej promocji naszej gminy. Komisja Oświaty zapoznała się także i oceniła Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Członkowie komisji spotkali się także z dyrektorami przedszkoli w Bukowcu i Przysiersku w celu zapoznania się z naborami dzieci na nowy rok przedszkolny oraz stanu przygotowań do nowego roku przedszkolnego. Członkowie Komisji Oświaty,wraz z Panem Wójtem i Kierownikiem ZOO panem Grzegorzem Gwizdała wizytowała szkoły naszej gminy i z dyrektorami tych szkół omówiła bieżące problemy i zadania,związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Członkowie Komisji Oświaty pracowali także nad bieżącymi tematami, wynikającymi z prac Rady Gminy i tematami uchwał. Komisja Oświaty w czwartym kwartale systematycznie realizowała plan pracy komisji. Komisja Oświaty spotkała się z kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, panią Bernadetą Kiełpińską w celu omówienia i podsumowania działalności tejże komórki Urzędu Gminy. Komisja spotkała się także z opiekunami Świetlic Środowiskowych,mających na celu zapoznanie się z pracą tych placówek oraz zapoznanie się z liczebnością dzieci,korzystających z oferty świetlic. Komisja zapoznała się także i poprzez głosowanie przyjęła Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomani na 2020 rok. Komisja pracowała także przy ustaleniu stawek podatkowych,regulaminu utrzymania czystości na terenie gminy oraz wysokością opłat za wywóz nieczystości. Komisja Oświaty przyjęła poprzez głosowanie Program Współpracy Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi,o działalności organizacji pożytku publicznego oraz wolontariacie. Zwieńczeniem pracy członków Komisji Oświaty była praca nad projektem budżetu gminy na 2020 rok oraz poprzez głosowanie przyjęcie Uchwały Budżetowej na 2020 rok.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>