Dług publiczny

Informacja o zaciągniętych pożyczkach, kredytach długoterminowych

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2019 roku z tytułu podjętych zobowiązań długoterminowych: pożyczek, kredytów wynoszą 8.942.100,00 tj. 28,17 % w stosunku do wykonanych dochodów w 2019 r.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2019 r. to 1.942.500,00 zł:

Dlug_publiczny2020_1W 2019 r. nie zaciągnięto zobowiązań długoterminowych w WFOŚiGW.
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 6.999.600,00 zł, z tego:

Dlug_publiczny2020_2

W 2019 r. przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu:
1) W przeprowadzonym postępowaniu w czerwcu 2019 r. wyłoniono Bank Spółdzielczy w Bukowcu. Przedmiot zamówienia to: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 836.00,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bukowiec na 2019 rok na częściowe pokrycie kosztów inwestycji:
a) Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki – Pruszcz” – kwota kredytu 436.000,00 zł – uruchomienie 29 lipiec 2019 r,
b) Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918 C w miejscowości Różanna” – kwota 400.000,00 zł – uruchomienie 30 wrzesień 2019 r.
2) W przeprowadzonym postępowaniu w październiku 2019 r. wyłoniono Bank Spółdzielczy w Bukowcu. Przedmiot zamówienia to: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 841.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bukowiec na 2019 rok na częściowe pokrycie kosztów inwestycji:
a) „Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Bukowcu”: kwota kredytu 600.000,00 zł, uruchomienie 13 grudnia 2019 r.,
b) „Budowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec na działce nr 221/3” – uruchomienie 13 grudnia 2019 r. kwota kredytu 241.000,00 zł.
Łącznie zaciągnięte zobowiązania finansowe w 2019 r. to 1.677.000,00 zł (planowany deficyt 2.726.000,00 zł).

W 2019 r. nie zaciągnięto zobowiązań na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, planowana kwota 1.000.000,00 zł.

Reasumując w 2019 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów dokonano spłaty w wysokości 2.672.440 zł. Wygospodarowane przychody z innych rozliczeń za rok 2018 wyniosły 1.591.111,11 zł i w całości zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań roku 2019 i 2020.
W 2019 r. wg harmonogramu spłat pożyczek, kredytów planowa spłata wynosi 2.672.440,00 zł,
została uregulowana:
a) 985.440,00 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
b) 1.687.000,00 zł z refundacji środków otrzymanych w 2019 r. na finansowanie zadań zrealizowanych w 2018 r. z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Gmina Bukowiec posiada płynność finansową i wszystkie jej zobowiązania są realizowane terminowo i zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów. Na dzień 31 grudnia 2019 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wynosi 8.942.100,00 zł.

Zarząd WFOSiGW w Toruniu w 2019 r. uchwałą nr 4/19 umorzył Gminie Bukowiec kwotę 33.700 zł pożyczki udzielonej na zadanie „Termomodernizacja budynku Gminnej Przychodni w Bukowcu”.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>