Dług publiczny

Informacja o zaciągniętych pożyczkach, kredytach długoterminowych i wyemitowanych obligacjach komunalnych

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 roku z tytułu podjętych zobowiązań długoterminowych: pożyczek, kredytów wynoszą 9.971.240,00 tj. 34,85 % w stosunku do wykonanych dochodów w 2018 r. W kwocie długu ujęto dwa kredyty zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 1.687.000,00 zł, które zostaną uregulowane z refundacji poniesionych wydatków od instytucji zarządzającej – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Po wyłączeniu tych środków dług gminy 28,96% w stosunku do wykonanych dochodów 2018 r.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2018 r. to 2.372.340,00 zł:

Dług2018-tabela1

W 2018 r. zaciągnięto pożyczkę długoterminową w WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 112.000,00 zł na zadanie Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Spacerowa w Przysiersku oraz na kwotę 360.000,00 zł na pokrycie częściowego wkładu zadania Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 7.598.900,00 zł, z tego:

Dług2018-tabela2

W 2018 r. przeprowadzono trzy postępowania przetargowe na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu:
1) W przeprowadzonym postępowaniu w styczniu 2018 r. wyłoniono Bank Spółdzielczy w Bukowcu. Przedmiot zamówienia to: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.810.00,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bukowiec na 2018 rok na częściowe pokrycie kosztów inwestycji:
a) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec – kwota kredytu 810.000,00 zł – uruchomienie 15 luty 500.000,00 zł, 30 marca 310.000,00 zł
b) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw, na działce nr 95 w Korytowie o długości około 900 m -kwota kredytu 400.000,00 zł – 30 sierpień 2018 r.
c) Rozbudowa drogi gminnej nr 030919 C w miejscowości Korytowo, gm. Bukowiec, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1275C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1282C – kwota kredytu 600.000,00 zł – 31 sierpień 2018 r.
2) W przeprowadzonym postępowaniu w sierpniu 2018 r. wyłoniono Bank Spółdzielczy w Bukowcu. Przedmiot zamówienia to:
a) udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 250.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bukowiec na 2018 rok na częściowe pokrycie kosztów inwestycji: Przebudowa drogi gminnej nr 030937C ul. Leśna w m. Bukowiec – II etap,
b) udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2018 r.
3) W przeprowadzonym postępowaniu w grudniu 2018 r. wyłoniono Bank Spółdzielczy w Bukowcu. Przedmiot zamówienia to: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.037.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bukowiec na 2018 rok oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na częściowe pokrycie kosztów inwestycji:
a) „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Przysiersku” – sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bukowiec na 2018 rok,
b) „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec” – 1.100.000,00 zł – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Spłata nastąpi w ciągu 7 dni licząc od dnia wpływu na rachunek bankowy Gminy Bukowiec, refundacji poniesionych wydatków od instytucji zarządzającej – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.
c) „Poprawa wyposażenia świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Budyniu dla realizacji zadań na rzecz włączenia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz dla rozwoju społecznego” – 587.000,00 zł – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Spłata nastąpi w ciągu 7 dni licząc od dnia wpływu na rachunek bankowy Gminy Bukowiec, refundacji poniesionych wydatków od instytucji zarządzającej – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.
Reasumując w 2018 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów dokonano spłaty zadłużenia 1.236.013,00 zł. Wygospodarowane przychody z innych rozliczeń za rok 2017 wyniosły 402.001,48 zł i w całości zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań 2018 r. W 2018 r. wg harmonogramu spłat pożyczek, kredytów planowa spłata wyniosła 1.236.013,00 zł. Brakującą kwotę 834.011,52 zł uregulowano z kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (800.000,00 zł) oraz z oszczędności wydatków 2018 r (34.011,52 zł).

Gmina Bukowiec posiada płynność finansową i wszystkie jej zobowiązania są realizowane terminowo i zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów. Na dzień 31 grudnia 2018 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wynosi 9.971.240,00 zł i jest zgodny ze sprawozdaniem RB-Z.

Gmina Bukowiec w 2013 r. udzieliła poręczenia w wysokości 193.790,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu. GBP zaciągnęła pożyczkę w wysokości 193.790,00 zł w WFOSiGW w Toruniu na wkład własny zadania „Budowa gminnej biblioteki publicznej w Bukowcu”. W 2018 r. spłacono cztery rat pożyczki tj. 32.296,00 zł. Zobowiązanie GBP w WFOSiGW w Toruniu na dzień 31 grudnia 2018 r. to 32.310,00 zł.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>