Uchwały 2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.05.2017 Uchwała nr XXX/189/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Bukowiec do realizacji projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Bukowiec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 02.05.2017 Uchwała nr XXX/188/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 02.05.2017 Uchwała nr XXX/187/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Bukowiec za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Szczegóły
Artykuł 02.05.2017 Uchwała nr XXX/186/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/158/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 04.04.2017 Uchwała nr XXIX/185/17 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 04.04.2017 Uchwała nr XXIX/184/17 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Bukowcu za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 04.04.2017 Uchwała nr XXIX/183/17 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe Szczegóły
Artykuł 04.04.2017 Uchwała nr XXIX/182/17 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bukowiec, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Szczegóły
Artykuł 04.04.2017 Uchwała nr XXIX/181/17 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Bukowiec oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Szczegóły
Artykuł 04.04.2017 Uchwała nr XXIX/180/17 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych: nr 030905C Branica-Franciszkowo o długości około 1300m i nr 030906C Polskie Łąki-Branica o długości około 1300m” Szczegóły