Uchwały 2016

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.07.2016 Uchwała nr XIX/120/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 08.07.2016 Uchwała nr XIX/119/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030901C w miejscowości Budyń” Szczegóły
Artykuł 08.07.2016 Uchwała nr XIX/118/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Przysiersku” Szczegóły
Artykuł 08.07.2016 Uchwała nr XIX/117/16 z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2016–2025 Szczegóły
Artykuł 08.07.2016 Uchwała nr XIX/116/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 27.05.2016 Uchwała nr XVIII/115/16 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu Gminy za 2015 rok Szczegóły
Artykuł 27.05.2016 Uchwała nr XVIII/114/16 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bukowiec wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok Szczegóły
Artykuł 27.05.2016 Uchwała nr XVIII/113/16 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Uchwała nr XVII/112/16 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Uchwała nr XVII/111/16 z dnia 14 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru Szczegóły