Uchwały 2016

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.08.2016 Uchwała nr XX/130/16 z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Bukowiec przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu ich rozliczenia Szczegóły
Artykuł 10.08.2016 Uchwała nr XX/129/16 z dnia 8 sierpnia 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie wysokości czynszu za wydzierżawianie gruntów będących w gminnym zasobie nieruchomości Szczegóły
Artykuł 10.08.2016 Uchwała nr XX/128/16 z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy Szczegóły
Artykuł 10.08.2016 Uchwała nr XX/127/16 z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2016–2025 Szczegóły
Artykuł 10.08.2016 Uchwała nr XX/126/16 z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 08.07.2016 Uchwała nr XIX/125/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny Powiatowi Świeckiemu nieruchomości z przeznaczeniem na drogi powiatowe Szczegóły
Artykuł 08.07.2016 Uchwała nr XIX/124/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie odrzucenia w całości stanowiska związków zawodowych dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Bukowiec w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli Szczegóły
Artykuł 08.07.2016 Uchwała nr XIX/123/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Szczegóły
Artykuł 08.07.2016 Uchwała nr XIX/122/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Artykuł 08.07.2016 Uchwała nr XIX/121/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły