Uchwały 2014

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XXXVII/240/14 z dnia 20 marca 2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XXXVII/239/14 z dnia 20 marca 2014 w sprawie aktualizacji podziału gminy Bukowiec na stałe obwody głosowania Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XXXVII/238/14 z dnia 20 marca 2014 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 1262C stacja kolejowa Bukowiec – droga nr 240 wraz z budową chodnika” Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XXXVII/237/14 z dnia 20 marca 2014 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi Bramka – Kawęcin – Dąbrówka” Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XXXVII/236/14 z dnia 20 marca 2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/221/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2014–2022 Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XXXVII/235/14 z dnia 20 marca 2014 zmieniającą Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014 Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XXXVI/234/14 z dnia 26 lutego 2014 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XXXVI/233/14 z dnia 26 lutego 2014 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki na zadanie inwestycyjne „Zakup sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w gminie Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XXXV/232/14 z dnia 27 stycznia 2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XXXV/231/14 z dnia 27 stycznia 2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 Szczegóły