Uchwały 2011

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XII/84/11 c z dnia 23 listopada 2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XII/83/11 z dnia 23 listopada 2011 w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu wspólnej realizacji zadania publicznego Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XII/82/11 z dnia 23 listopada 2011 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XII/81/11 z dnia 23 listopada 2011 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XII/80/11 z dnia 23 listopada 2011 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Bukowiec na 2012 rok Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XII/79/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 23 listopada 2011 zmieniająca Uchwałę Nr III/12/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2011–2019 Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XII/78/11 z dnia 23 listopada 2011 zmieniająca Uchwałę Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2011 Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XI/77/11 z dnia 28 października 2011 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Bukowiec projektu „Nowoczesne Urzędy Gmin” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XI/76/11 z dnia 28 października 2011 w sprawie zatwierdzenia taryf i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bukowiec w 2012 roku Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XI/75/11 z dnia 28 października 2011 w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości Szczegóły