Uchwały 2008

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr XXII/126/08 z dnia 21 listopada 2008 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr XXII/125/08 z dnia 21 listopada 2008 w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr XXII/124/08 z dnia 21 listopada 2008 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Bukowiec na 2009 rok Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr XXII/123/08 z dnia 21 listopada 2008 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr XXII/122/08 z dnia 21 listopada 2008 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem gminnych lokali użytkowych Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr XXII/121/08 z dnia 21 listopada 2008 w sprawie zatwierdzenia taryf i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bukowiec w 2009 roku Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr XXII/120/08 z dnia 21 listopada 2008 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2009 Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr XXII/119/08 z dnia 21 listopada 2008 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2009 Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr XXII/118/08 z dnia 21 listopada 2008 w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2009 roku na terenie gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr XXII/117/08 z dnia 21 listopada 2008 Zmieniająca Uchwałę Nr XIII/76/07 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Szczegóły