Budżet Gminy na 2019 rok

UCHWAŁA NR III/20/18
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 25.836.685,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
a) dochody majątkowe 1.380.711,00 zł,
b) dochody bieżące 24.455.974,00 zł;

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy 27.272.685,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 22.397.284,60 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 9.967.704,40 zł,
– dotacje 479.449,90 zł,
– wydatki na obsługę długu w wysokości 230.000,00 zł,
b) wydatki majątkowe 4.875.400,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Określa się wydatki na poszczególne programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 3a;

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 1.436.000,00 zł
2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego:
– kredyt długoterminowy – 400.000,00 zł
– kredyt długoterminowy – 436.000,00 zł
– pożyczka długoterminowa WFOŚiGW – 600.000,00 zł;

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie 76.000,00 zł
2) celowe w wysokości 279.000,00 zł
a) rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 209.000,00 zł
b) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 70.000,00 zł;

§ 5. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 4
1) przychody 4.142.140,00 zł,
2) rozchody 2.706.140,00 zł;

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6;

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 239.449,90 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 320.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;

§ 8. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8;

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.436.000,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.706.140,00 zł;

§ 10. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9;

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.436.000,00 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.706.140,00 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
2. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 600.000,00 zł;

§ 12. 1. Ustala się dochody w wysokości 75.748,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 71.248,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się wydatki w kwocie 4.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10;

§ 13. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 11;

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy;

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Budżet Gminy Bukowiec na rok 2019 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. Planowane dochody w wysokości 25.836.685,00 zł są zgodne z załącznikiem nr 1 do uchwały. Planowane wydatki są zgodne z załącznikiem nr 2 i wynoszą 27.272.685,00 zł. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek i kredytów, utrzymania zasobów mienia gminnego, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty kredytami i pożyczkami długoterminowymi.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r. poz. 6870 z dnia 2018-12-27

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian