Budżet Gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIV/158/16
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 25.118.457,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
a) dochody majątkowe – 3.905.594,00 zł,
b) dochody bieżące – 21.212.863,50 zł;

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 26.675.457,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 19.736.028,19 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 8.339.667,00 zł
– dotacje w wysokości 316.878,00 zł
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 64.606,00 zł
– wydatki na obsługę długu w wysokości 200.000,00 zł
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 6.939.429,31 zł
2. Określa się wydatki na poszczególne programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 3a;

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 1.557.000,00 zł
2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego:
– kredyt bankowy długoterminowy – 400.000,00 zł
– kredyt bankowy długoterminowy – 280.000,00 zł
– pożyczka długoterminowa WFOŚiGW – 682.000,00 zł
– pożyczka długoterminowa WFOŚiGW – 124.000,00 zł
– pożyczka długoterminowa WFOŚiGW – 71.000,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie 180.000,00 zł
2) celowe w wysokości 313.000,00 zł
a) rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 243.000,00 zł
b) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 70.000,00 zł;

§ 5. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4
1) przychody w kwocie 2.744.237,80 zł
2) rozchody w kwocie 1.187.237,80 zł;

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6;

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 214.878,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 112.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7;

§ 8. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 8;

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.557.000,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.187.237,80 zł;

§ 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2017 r. z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 64.606,00 zł;

§ 11. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 9;

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.557.000,00 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.187.237,80 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 64.606,00 zł
2. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 600.000,00 zł;

§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 69.522,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65.022,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 10.
2. Ustala się wydatki w kwocie 4.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 10;

§ 14. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 11;

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy;

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Budżet Gminy Bukowiec na rok 2017 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. Planowane dochody w wysokości 25.118.457,50 zł są zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i wynoszą 26.675.457,50 zł. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek i kredytów, utrzymania zasobów mienia gminnego, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty kredytami i pożyczkami długoterminowymi.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian