Budżet Gminy na 2010 rok

Uchwała Nr XXXVII/201/09
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 21 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 15.986.778,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
a) dotacje celowe w wysokości 10.274.027,00 zł
– dotacje na zadania zlecone w wysokości 2.067.372,00 zł,
– dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000,00 zł,
– dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 26.921,00 zł,
– dotacje na zadania własne w wysokości 2.357.800,00 zł,
– subwencje z budżetu państwa w wysokości 5.819.934,00 zł,
b) dochody własne w wysokości 5.712.751,00 zł, w tym:
– środki pozyskane z UE w wysokości 896.069,00 zł
– wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. w wysokości 1.283.000,00 zł.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
a) dochody majątkowe – 4.294.269,00  zł:
– dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 4.289.769,00 zł,
– dochody ze sprzedaży majątku – 4.500,00 zł,
b) dochody bieżące – 11.692.509,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19.838.778,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 11.232.372,00 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 5.810.625,00 zł,
– dotacje w wysokości 321.498,00 zł,
– wydatki na obsługę długu w wysokości 180.000,00 zł,
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 8.606.406,00 zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwstycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3a.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności  zgodnie z załącznikiem nr 3b.

§ 3

1. Planowany deficyt budżetowy wynosi  3 852 000 zł
2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie:
– kredyt bankowy długoterminowy -180 000
– kredyt bankowy długoterminowy -1 400 000
– kredyt bankowy długoterminowy -65 000
– kredyt bankowy długoterminowy -975 000
– kredyt bankowy długoterminowy -454 000
– pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Toruniu -778 000

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie    107.000,00 zł
2) celowe w wysokości    100.000,00 zł
a) rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 85.000,00 zł
b) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 15.000,00 zł

§ 5

Określa się przychody i rozchody budżetu w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4
1) przychody w kwocie  4.482.824,00 zł
2) rozchody w kwocie      529.484,00 zł

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
1) zakładów budżetowych: przychody – 1.176.618,00 zł, wydatki – 1.138.618,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukowcu
1) z tytułu dopłaty do ścieków – 142.310,00 zł
2) z tytułu dopłaty do eksploatacji składowiska odpadów komunalnych – 31.688,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Dotacje podmiotowe dla:
1) samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu na łączną kwotę 97.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 41.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 11.000,00 zł,
2) wydatki 11.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.852.000,00 zł.

§ 11

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 12

Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł;
2) zaciągania zobowiązań:
a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
b) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 3a,
c) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 3b;
3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

1. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 14

Określa się planowane dochody i wydatki budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 15

1. Ustala się dochody w kwocie 68.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 62.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 16.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 16.

 § 16

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Budżet Gminy Bukowiec na rok 2010 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych oraz Uchwał Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2010. Planowane dochody w wysokości 15.986.778,00 zł są zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i wynoszą 19.838.778,00 zł.Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty kredytami bankowymi długoterminowymi i pożyczką długoterminową. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek i kredytów, odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych, utrzymania zasobów mienia gminnego, wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii oraz dotacji przedmiotowych, podmiotowych i dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian