Typ Data Tytuł
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XXIII/145/12 z dnia 26 listopada 2012 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Bukowiec na 2013 rok Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XXIII/144/12 z dnia 26 listopada 2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Korytowo” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XXIII/143/12 z dnia 26 listopada 2012 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/86/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2012–2020 Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XXIII/142/12 z dnia 26 listopada 2012 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012 Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XXII/141/12 z dnia 30 października 2012 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XXII/140/12 z dnia 30 października 2012 w sprawie zatwierdzenia taryf i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bukowiec w 2013 roku Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XXII/139/12 z dnia 30 października 2012 w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2013 roku na terenie gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XXII/138/12 z dnia 30 października 2012 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2013 Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XXII/137/12 z dnia 30 października 2012 w sprawie ulg w podatku od nieruchomości będących we władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XXII/136/12 z dnia 30 października 2012 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2013 Szczegóły