Typ Data Tytuł
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr V/43/11 z dnia 28 marca 2011 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr V/42/11 z dnia 28 marca 2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu za 2010 rok Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr V/41/11 z dnia 28 marca 2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu za 2010 rok Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr V/40/11 z dnia 28 marca 2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Bukowcu za 2010 rok Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr V/39/11 c z dnia 28 marca 2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr V/38/11 z dnia 28 marca 2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr V/37/11 z dnia 28 marca 2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bukowiec Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr V/36/11 z dnia 28 marca 2011 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnego wysypiska odpadów komunalnych w miejscowości Tuszynki Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr V/35/11 z dnia 28 marca 2011 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1281C Bukowiec – Gawroniec wraz z odbudową chodnika” Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr V/34/11 z dnia 28 marca 2011 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 030914C Polskie Łąki – Poledno na odcinku Polskie Łąki – Gawroniec – II etap” Szczegóły