Typ Data Tytuł
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr XXV/141/09 z dnia 26 stycznia 2009 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Bukowiec projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty oraz pełnienie przez Powiat Tucholski funkcji koordynatora Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr XXV/140/09 z dnia 26 stycznia 2009 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2009 rok Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr XXV/139/09 z dnia 26 stycznia 2009 w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wójta Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr XXV/138/09 z dnia 26 stycznia 2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr XXV/137/09 z dnia 26 stycznia 2009 Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr III/23/10 z dnia 28 grudnia 2010 w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2010 nie wygasają z upływem roku budżetowego Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr III/22/10 z dnia 28 grudnia 2010 w sprawie nadania statutu Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu „Zakład Gospodarki Komunalnej” Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr III/21/10 z dnia 28 grudnia 2010 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr III/20/10 z dnia 28 grudnia 2010 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr III/19/10 z dnia 28 grudnia 2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok Szczegóły