Typ Data Tytuł
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr XXIV/133/08 z dnia 29 grudnia 2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach działających w zakresie oświaty Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr XXIV/132/08 z dnia 29 grudnia 2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr XXIV/131/08 z dnia 29 grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2009 Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr XXIV/130/08 z dnia 29 grudnia 2008 Zmieniająca Uchwałę Nr XIII/76/07 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr XXIII/129/08 z dnia 18 grudnia 2008 w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr XXII/128/08 z dnia 21 listopada 2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bukowie Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr XXII/127/08 z dnia 21 listopada 2008 w sprawie ustalenia zasad udzielenia i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli bibliotekarzy, pedagogów i logopedy Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr XXII/126/08 z dnia 21 listopada 2008 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr XXII/125/08 z dnia 21 listopada 2008 w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr XXII/124/08 z dnia 21 listopada 2008 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Bukowiec na 2009 rok Szczegóły