Typ Data Tytuł
Artykuł 08.03.2016 Uchwała nr XXI/181/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu gminy za 2004 rok. Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Uchwała nr XX/180/2005 z dnia 31 marca 2005 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Uchwała nr XX/179/2005 z dnia 31 marca 2005 Zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/167/2004 r. Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r. Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Uchwała nr XIX/178/2005 z dnia 18 lutego 2005 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2005 rok Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Uchwała nr XIX/177/2005 z dnia 18 lutego 2005 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz wysokości ryczałtu dla przewodniczącego rady gminy. Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Uchwała nr XIX/176/2005 z dnia 18 lutego 2005 Zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/167/2004 r. Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r. Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr III/30/06 z dnia 29 grudnia 2006 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr III/29/06 z dnia 29 grudnia 2006 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr III/28/06 z dnia 29 grudnia 2006 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr III/27/06 z dnia 29 grudnia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2007 Szczegóły