Typ Data Tytuł
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr VIII/58/15 z dnia 1 lipca 2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2013-2014 Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr VIII/57/15 z dnia 1 lipca 2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015- 2017 Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr VIII/56/15 z dnia 1 lipca 2015 w sprawie powołania zespołu do opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2016 – 2019 Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr VIII/55/15 z dnia 1 lipca 2015 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr VII/54/15 z dnia 20 maja 2015 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu Gminy za 2014 rok Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr VII/53/15 z dnia 20 maja 2015 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bukowiec wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr VII/52/15 z dnia 20 maja 2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr VII/51/15 z dnia 20 maja 2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Poledno, gmina Bukowiec Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr VII/50/15 z dnia 20 maja 2015 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej w m. Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr VII/49/15 z dnia 20 maja 2015 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej, stanowiących drogi gminne w m. Bukowiec, gmina Bukowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową linii: telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej z oświetleniem” Szczegóły