Typ Data Tytuł
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XLII/269/14 z dnia 23 września 2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/221/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2014–2022 Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XLII/268/14 z dnia 23 września 2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014 Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XLI/267/14 z dnia 29 sierpnia 2014 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Bukowiec w ramach pomocy de minimis Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XLI/266/14 z dnia 29 sierpnia 2014 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XLI/265/14 z dnia 29 sierpnia 2014 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XLI/264/14 z dnia 29 sierpnia 2014 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XLI/263/14 z dnia 29 sierpnia 2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XLI/262/14 z dnia 29 sierpnia 2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XL/261/14 z dnia 10 lipca 2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji „Budowa boiska oraz utwardzenie i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Korytowo” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XL/260/14 z dnia 10 lipca 2014 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1262C stacja kolejowa Bukowiec – droga nr 240 wraz z budową chodnika” Szczegóły