Typ Data Tytuł
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XLIII/278/14 z dnia 29 października 2014 w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XLIII/277/14 z dnia 29 października 2014 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Bukowiec na 2015 rok Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XLIII/276/14 z dnia 29 października 2014 w sprawie zatwierdzenia taryf i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bukowiec w 2015 roku Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XLIII/275/14 z dnia 29 października 2014 w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2015 roku na terenie gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XLIII/274/14 z dnia 29 października 2014 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2015 Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XLIII/273/14 z dnia 29 października 2014 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2015 Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XLIII/272/14 z dnia 29 października 2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014 Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XLII/271/14 z dnia 23 września 2014 w sprawie przyznania dotacji dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysiersku Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XLII/270/14 z dnia 23 września 2014 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bukowiec i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XLII/269/14 z dnia 23 września 2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/221/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2014–2022 Szczegóły