Zarządzenie nr 79/19 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Bukowiec w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.

ZARZĄDZENIE Nr 79/19
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 20 listopada 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu do opracowania „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Bukowiec w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 8 i  § 7 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r., nr 152 poz. 1599), Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2018 r. o wydaniu Polityczno-Strategicznej Dyrektywny Obronnej RP (M.P. z 2019 r. poz. 15) oraz na podstawie Zarządzenia nr 225/2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie opracowania planów operacyjnych funkcjonowania województwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół do opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Bukowiec w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, w składzie:
1. Przewodniczący Zespołu – Sekretarz Gminy.
2. Członkowie:
– Pracownik ds. obrony cywilnej i zarzadzania kryzysowego,
– Kierownik Referatu Rolnictwa i Budownictwa,
– Kierownik Referatu Finansów i Rachunkowości,
– Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
– Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
– Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
– Kierownik Zespołu Obsługi Oświaty,
– Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej,
– Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej.

§ 2. Plan Operacyjny Funkcjonowania Gminy Bukowiec w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny należy opracować w terminie do 30 czerwca 2020 r.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi właściwemu ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życiem z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian